ARCHIWUM INFORMACJI SEKCJI WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ
ZBIÓR INFORMACJI DO DNIA 2015-10-18

Posiedzenie Zarządu SWPK

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej na posiedzeniu w Domu Technika NOT w Warszawie w dniu 9.10.2015 r. ocenił swoją działalność w roku bieżącym i przyjął plan pracy na 2016 r. W planie przewiduje się m. in. zorganizowanie seminarium o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej w Olsztynie pod Częstochową w maju przyszłego roku. W obradach uczestniczył doradca prezesa FSNT NOT Włodzimierz Hausner, który wysoko ocenił działalność Sekcji i złożył jej i przewodniczącemu w imieniu prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny życzenia dalszych osiągnięć.
Janusz Fuksa




Sputnik KPI na orbicie

Już ponad rok krąży na orbicie wokół Ziemi nanosputnik POLYITAN-1, który powstał w Politechnice Kijowskiej. Stworzony został przez zespół naukowców i studentów kilku wydziałów KPI: ciepłoenergetycznego, radiotechnicznego, elektroniki i elektroenergetyki oraz Instytutu Systemów Telekomunikacyjnych NTUU KPI. Kierował grupą twórców kandydat nauk technicznych Borys Rassamakin. Zbudowany w KPI aparat kosmiczny jest sześcianem o boku 10 cm i waży zaledwie 1 kg. Jest pierwszym ukraińskim satelitą uczelnianym. Wraz z 32 aparatami z 17 krajów świata w nocy z 19 na 20 czerwca 2014 r. został wyniesiony w kosmos przez rakietę DNIPRO. Nanosputnik miał za zadanie sprawdzić w kosmosie działanie powstałych w KPI słonecznych źródeł prądu, poddać próbom cyfrowe kanały komunikacji i systemy sterowania aparatem kosmicznym. W KPI zorganizowano centrum sterowania lotem sputnika. Po roku, a więc 19 czerwca 2015 r. twórcy aparatu zebrali się w centrum sterowania, aby podsumować dotychczasową pracę.
Borys Rassamakin do szczególnych osiągnięć programu zaliczył skuteczne działanie słonecznych źródeł prądu w wyjątkowo trudnych warunkach kosmosu, a także dobrą pracę czujników temperatury, działanie systemu telemetrii i centralnego procesora. Gdy o godz. 10.43 sputnik wszedł do obszaru widzialności, w obradach zrobiono przerwę na zapoznanie się z bieżącymi danymi z kosmosu, które dotyczyły parametrów lotu, pracy podsystemów i wyników eksperymentów. Seans zakończył się po 6 minutach. Zebrani oglądnęli antenę, która na częstotliwości 437 MHz zapewnia połączenia ze sputnikiem, gdy jest on nie dalej niż 2600 km od Kijowa. Uczestnicy narady zastanawiali się, jak wykorzystać obecne doświadczenia do przygotowania następnego sputnika POLYITAN-2 o szerszym zakresie badań. Będzie on badał termosferę i jonosferę Ziemi, m.in. obecność tlenu atomowego i molekularnego oraz wpływ promieniowania jonizującego na aparat. Kolejny nanosputnik KPI poleci w kosmos w 2016 r. jako jeden z 50 satelitów międzynarodowego projektu QB50. Prorektor NTUU KPI Mychajło Ilczenko, czestniczący w naradzie, podziękował obecnym i wyraził zadowolenie z powodu umieszczenia projektu nanosputników, w którym pracuje KPI, przez amerykańskie czasopismo SCIENCE na dziewiątym miejscu listy największych naukowych osiągnięć świata w 2014 r.
Janusz Fuksa


Politechnika Kijowska nadal jest najlepsza

Laboratorium Cybermetrics Hiszpańskiej Narodowej Rady Badawczej (CSIC) opublikowało wyniki letniego rankingu Webometrics. Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy Kijowski Politechniczny Instytut ponownie stał się liderem klasyfikacji wśród uniwersytetów ukraińskich. Drugim spośród 295 ukraińskich uniwersytetów został Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki. Na kolejnych miejscach znalazły się: Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Taurydzki Narodowy Uniwersytet imienia Władimira Wernadskiego, Sumski Uniwersytet Państwowy i Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska.
Ranking Webometrics przeprowadza się w lutym i lipcu każdego roku wśród ponad 20 tysięcy uczelni świata. Ocenia się m.in. obecność uczelni w Internecie, wpływ publikacji na światowy postęp w nauce według cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych, popularność uczelni wśród odbiorców materiałów internetowych.
Janusz Fuksa


W Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu Wiedzy w centrum miasteczka akademickiego 31 sierpnia 2015 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa. Uroczystość rozpoczęła parada werblistek. Przy dźwiękach hymnu narodowego wzniosła się na maszt flaga państwowa Ukrainy. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych naukowców uczelni, w tym pod pomnikiem Wojciecha Świętosławskiego - polskiego fizykochemika światowej sławy. Studentów powitał rektor profesor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej. Po nich weszli studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi, następnie wyróżniający się sportowcy i uczestnicy amatorskich zespołów artystycznych. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Zespół "Styl" odtańczył walca. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu "Gaudeamus igitur", wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się napis "KPI" ułożony z żółtych i niebieskich baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości studenci pierwszego roku udali się do swoich fakultetów na spotkania z dziekanami.
Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem wręczyła złote odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej podczas specjalnie zwołanego spotkania. Otrzymali je profesorowie: Ołeksij Nowikow - prorektor i dyrektor Instytutu Fizykotechnicznego KPI oraz Stepan Kudria - zastępca kierownika Katedry Odnawialnych Źródeł Energii KPI. Delegacja zapoznała się z pracami naukowo-dydaktycznego Ukraińsko-Polskiego Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, które finansowane jest przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Delegacja wysłuchała i obejrzała prelekcję prorektora profesora Serhija Sydorenki na temat koncepcji rozwoju parku naukowego KPI przez jego rozbudowę i utworzenie politechnicznego miasteczka naukowego dla uczestników, wśród których będą przodujące firmy wysokich technologii. KPI jako pierwsza w rankingu uczelnia techniczna Ukrainy ma podstawy, by spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania ze strony firm światowych.
Delegacja złożyła wizyty w Redakcji "Dziennika Kijowskiego" i w Związku Polaków na Ukrainie.
Janusz Fuksa
Zygmunt Nikodem



Fotoreportaż

Seminarium WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ w Rychwałdzie, 22-24 maja 2015 r.

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w Domu Wypoczynkowym DWÓR RYCHWAŁD w Rychwałdzie koło Żywca 22-24 maja 2015 r. Po słowie wstępnym przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa otworzył obrady, witając delegację Politechniki Kijowskiej w składzie prof. Borys Cyganok, prof. Wasyl Gerasymczuk i doc. Switłana Andros. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów Tadeusza Pawlikowskiego, Małgorzaty Stychno i Jerzego Karczewskiego, a także pracowników i studentów Politechniki Kijowskiej, którzy zginęli podczas walk w Donbasie.
Profesorowie z Kijowa wygłosili prelekcje o działalności Politechniki Kijowskiej, a także o sytuacji społecznej i politycznej na Ukrainie, ilustrując je zdjęciami wyświetlanymi na ekranie. Goście z Kijowa odpowiedzieli na wiele pytań, jakie zadali absolwenci. Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Paweł Wiechecki. Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że w 2014 r. obniżył się produkt krajowy brutto Ukrainy, spadła produkcja przemysłowa i budowlana, nastąpił spadek eksportu i importu, trwał odpływ inwestycji zagranicznych. Natomiast wyniki rolnictwa były lepsze niż przed rokiem.
Z referatem o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wystąpił Janusz Fuksa. Na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki RP poinformował, że obroty towarowe między obu krajami w ubiegłym roku zmalały, przy tym nastąpił spadek polskiego eksportu na Ukrainę i wzrost importu. W polskim eksporcie nadal dominowały maszyny i produkty chemiczne, zaś w imporcie - wyroby metalurgiczne i produkty mineralne. Zaznaczył się spadek wartości polskich inwestycji na Ukrainie.
Uczestnicy otrzymali 30-tą broszurę z cyklu Wspomnienia z Kijowa na temat Kijowa. Głównym organizatorem seminarium był Paweł Wiechecki. W piątek wieczorem uczestnicy biesiadowali przy ognisku obok hotelu. W sobotę po obradach zwiedzili Muzeum Piwowarstwa w Żywcu, zaś wieczorem wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej kolacji. W niedzielę po opuszczeniu Rychwałdu uczestnicy samochodami udali się do Międzybrodzia Żywieckiego i wjechali kolejką linowo-terenową na górę Żar, na której zlokalizowano górny zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej.
Janusz Fuksa




Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT

11 kwietnia 2015 r. Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT na posiedzeniu w Rychwałdzie koło Żywca omówił przygotowania do seminarium na temat współpracy polsko-ukraińskiej i udziału w uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki w Politechnice Kijowskiej. Obecni zapoznali się z hotelem, który będzie gościł absolwentów KPI i delegację uczelni. Jeszcze raz zapraszamy na seminarium.
Janusz Fuksa




List przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kiowskiej

Doroczny list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kiowskiej został wysłany na dostępne adresy e-mailowe i pocztą tradycyjną do pozostałych członków Sekcji.
Prosimy wszystkich wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
List dostępny jest również tutaj: list2015

Na stronie zgłoszenia na majowe seminarium dostępny jest program seminarium.


Rektor KPI w NOT

W Domu Technika NOT w Warszawie 8 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie kierownictwa FSNT NOT z rektorem Politechniki Kijowskiej prof. Mychajłem Zgurowskim, który wcześniej w Politechnice Warszawskiej nagrodzony został tytułem doktora honoris causa. W spotkaniu z ramienia NOT uczestniczyli prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i sekretarz generalny Jacek Kubielski. Z Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wzięli udział przewodniczący Janusz Fuksa i I zastępca przewodniczącego Paweł Wiechecki. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Włodzimierz Kurnik, a Fundację Oświatową PERSPEKTYWY prezes Waldemar Siwiński. Obecni zgodzili się co do konieczności zacieśnienia współpracy polskiego środowiska naukowo-technicznego z Politechniką Kijowską, co przewiduje podpisane niedawno między NOT i KPI porozumienie i zastanawiali się nad możliwymi formami tej współpracy w najbliższym czasie.




Zarząd SWPK obradował w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie 10.10.2014 r. Członkowie Zarządu podsumowali działalność w upływającym roku i przyjęli plan pracy na rok następny, przewidując w nim m.in. organizację kolejnego majowego seminarium na temat współpracy polsko-ukraińskiej w Rychwałdzie koło Żywca. Obecni na posiedzeniu wiceprezes FSNT NOT Stefan Góralczyk i doradca prezesa FSNT NOT Włodzimierz Hausner wręczyli przewodniczącemu SWPK Januszowi Fuksie Diamentową Odznakę Honorową NOT i list gratulacyjny Prezesa FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny w związku z nagrodzeniem przewodniczącego tytułem doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej. Przedstawiciele kierownictwa FSNT NOT omówili zagraniczną działalność organizacji, koncentrując się na jej współpracy z FEANI oraz ze środowiskami inżynieryjnymi na Ukrainie, a także odpowiedzieli na wiele szczegółowych pytań.
Janusz Fuksa
Paweł Wiechecki

Porozumienie o współpracy NOT z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy - Kijowskim Politechnicznym Instytutem

17 września 2014 r. podpisano w Warszawie Porozumienie o współpracy pomiędzy FSNT NOT a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy - Kijowskim Politechnicznym Instytutem. Celem zawartego Porozumienia jest współdziałanie, w interesie Stron, na arenie międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych; dążenie do umożliwienia wspólnego podejmowania prac naukowo-badawczych przez polskie i ukraińskie środowiska naukowo-techniczne; wymiana informacji, dotycząca transferu innowacyjnych produktów i technologii z nauki do gospodarek krajowych; rozwijanie współpracy wydziałów Politechniki Kijowskiej z poszczególnymi branżowymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zrzeszonymi w FSNT NOT; promowanie zawodu inżyniera i działanie na rzecz podnoszenia jego prestiżu; współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze naukowo-technicznym; stworzenie programu wymiany studentów oraz kadry naukowej, a także kontynuowanie współpracy z Sekcją Wychowanków Politechniki Kijowskiej, działającą w ramach FSNT NOT.



Politechnika Kijowska przekaże FSNT-NOT propozycje zagadnień dotyczących możliwych wspólnych działań na arenie międzynarodowej oraz będzie promować wydarzenia związane z działalnością FSNT-NOT, takie jak: konkursy, konferencje, szkolenia itp. oraz organizować będzie wyjazdy dla ukraińskich nauczycieli akademickich na prowadzone przez FSNT NOT szkolenia.


W Politechnice Kijowskiej.

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu między biblioteką a centrum kultury 29 sierpnia 2014 r. zebrało się pięć tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa. Parada werblistek i podniesienie flagi Ukrainy podczas hymnu rozpoczęły uroczystość. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych naukowców uczelni. Studentów powitał rektor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej, po nich weszły wyróżniające się zespoły sportowe. Pojawili się studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi. Zespół "Styl" odtańczył walca. Na plac weszli zwycięzcy konkursów "Królowa KPI" i "Mister KPI". Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu "Gaudeamus igitur", wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się napis "KPI" ułożony z żółtych i niebieskich baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości na placu rozbrzmiewała muzyka do słuchania i do tańca. Uroczystość inauguracyjną poprzedziło odsłonięcie pomnika wybitnego konstruktora samolotów Konstantego Kalinina, który był absolwentem KPI. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele zakładów samolotowych z Kijowa i Charkowa oraz krewni inżyniera. Rektor w gronie przedstawicieli organizacji absolwenckich KPI z Ukrainy i Polski otworzył też przed głównym gmachem uczelni aleję gwiazd, która będzie utrwalać pamięć o najsławniejszych absolwentach i profesorach KPI. Na drodze do głównego gmachu zjawiło się pierwszych 12 gwiazd, a będzie ich tu niebawem 80.
1 września rada naukowa (senat) uczelni nagrodziła Janusza Fuksę tytułem doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej. Pierwszy prorektor Jurij Jakimenko wręczył nagrodzonemu dyplom, medal i mantię doktorską. Wyróżniony, po wygłoszeniu słów podziękowania, przekazał od Zarządu Głównego FSNT NOT złote odznaki honorowe. Otrzymali je profesorowie: Aleksandr Jandulski - dziekan wydziału elektroenergotechniki i automatyki oraz Wiktor Krawiec - kierownik katedry geobudownictwa w Instytucie Energetyki KPI.
Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem złożyła wizyty w Związku Polaków na Ukrainie, Domu Polskim i Redakcji "Dziennika Kijowskiego".



Fotoreportaż

Informacja o przyznaniu dr Januszowi Fuksie tytułu doktora honoris causa na stronie uczelni.

Politechnice Kijowska nadal w czołówce uczelni Ukrainy.

W rankingu 200 uniwersyteckich uczelni Ukrainy, którego wyniki ogłoszono w Kijowie 30 maja 2014 r., pierwszym miejscem podzieliły się dwie uczelnie: Politechnika Kijowska i Uniwersytet Kijowski, które uzyskały prawie jednakowe zintegrowane indeksy oceny. Była to już ósma edycja rankingu. Metodyka, zgodna z międzynarodowymi zasadami oceny uniwersytetów, opiera się w 80% na wskaźnikach bezpośrednich pomiarów, w 15% na eksperckiej ocenie jakości kształcenia studentów i w 5% na danych naukometrycznych. W zintegrowany indeks wchodzą wskaźniki: jakości potencjału naukowo-pedagogicznego, jakości nauczania i uznania międzynarodowego. Pierwszych 10 uczelni uzyskało następujące zintegrowane indeksy:

1/2 Kijowski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki 80,96
1/2 Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny" 80,90
3. Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. Karazina 49,48
4. Narodowy Uniwersytet "Kijowsko-Mogilańska Akademia" 45,70
5. Narodowy Techniczny Uniwersytet "Charkowski Instytut Politechniczny" 45,66
6. Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" 45,25
7. Narodowy Uniwersytet Górniczy 44,01
8. Narodowy Medyczny Uniwersytet im. A. Bohomolca 43,12
9. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki 42,40

Uczelnia na pozycji setnej uzyskała indeks 21,29, zaś na pozycji dwusetnej - 10,62.
Po raz kolejny gratulujemy naszej macierzystej uczelni wysokiego wyróżnienia.


Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą i XIII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej



Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą i XIII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu JOANNA w Szczawnie-Zdroju 23-25 maja 2014 r. Po słowie wstępnym przewodniczący Sekcji otworzył obrady, witając delegację Politechniki Kijowskiej w składzie prof. Wasilij Gerasimczuk i doc. Swietłana Andros. Powitał też ambasadora Socjalistycznej Republiki Wietnamu Pham Kien Thiet, który przybył na seminarium jako absolwent Politechniki Kijowskiej. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów Eugeniusza Laskowskiego i Ryszarda Podstolskiego.
Ambasador Wietnamu w swojej wypowiedzi wspomniał wspólne z polskimi kolegami studia w Kijowie i pogratulował Sekcji jej działalności. Profesor z Kijowa wygłosił prelekcję o działalności Politechniki Kijowskiej, ilustrując ją zdjęciami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną uwagę poświęcił pracy NTUU KPI ze studentami zagranicznymi i współpracy politechniki z polskimi uczelniami technicznymi. Gość z Kijowa odpowiedział na wiele pytań, jakie zadali absolwenci. Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Zygmunt Nikodem. Posiłkując się danymi Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że produkt krajowy brutto Ukrainy w 2013 r. pozostał na poziomie roku poprzedniego, produkcja przemysłowa i budowlana spadła, wyniki rolnictwa były lepsze. W handlu zagranicznym nastąpił spadek eksportu i importu, trwał odpływ inwestycji zagranicznych. Z referatem o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wystąpił Janusz Fuksa. Na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki RP poinformował, że obroty towarowe między obu krajami w ubiegłym roku obniżyły się, mimo wzrostu polskiego eksportu na Ukrainę. W polskim eksporcie nadal dominowały maszyny i produkty chemiczne, zaś w imporcie - wyroby metalurgiczne i produkty mineralne. Zaznaczył się spadek polskich inwestycji na Ukrainie.
Po seminarium odbył się XIII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej, któremu przewodniczył Paweł Wiechecki. Przewodniczący Sekcji przedstawił sprawozdanie za 4 lata i wręczył dyplomy nadane przez rektora NTUU KPI Michaiła Zgurowskiego 12 aktywnym członkom Sekcji. Komisja rewizyjna oceniła pracę Zarządu. Wybrano 12-osobowy Zarząd Sekcji. Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, I zastępcą Paweł Wiechecki, zastępcami Sylwester Lewicki i Zygmunt Nikodem, sekretarzem Andrzej Mnich, skarbnikiem Henryk Bukalski, członkami Zarządu: Wiesław Kazana, Joanna Laskowska, Tadeusz Miksa, Grzegorz Pasternak, Andrzej Sarzyński i Eugeniusz Turyk.
Uczestnicy otrzymali 2 broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa: Kronika ćwierćwiecza, uzupełnienie za okres 2010 - 2014 (tom XXVIII) z opisem działalności Sekcji i Kronika - uzupełnienie (tom XXIX) ze zdjęciami za 4 lata. Organizatorami seminarium byli Zygmunt Nikodem i Janusz Fuksa.
W piątek uczestnicy zapoznali się z uroczym Szczawnem-Zdrojem, wieczorem biesiadowali przy grillu obok hotelu. W sobotę po obradach zwiedzili zamek Książ, jego ogrody tarasowe i palmiarnię zamkową, zaś wieczorem wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej kolacji. W niedzielę po opuszczeniu Szczawna uczestnicy zatrzymali się w Świdnicy,by obejrzeć kościół Pokoju i kościół diecezjalny, i by z wieży ratusza podziwiać piękniejące miasto.
Janusz Fuksa



Wcześniej ...


Zarząd SWPK obradował w Warszawie.

11 października 2013 r. w Domu Technika NOT w Warszawie obradował Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Na wstępie prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i sekretarz generalny FSNT NOT Jacek Kubielski wręczyli przewodniczącemu Sekcji Januszowi Fuksie Medal "Zasłużony dla rozwoju techniki i ruchu stowarzyszeniowego" imienia Piotra Drzewieckiego. Zebrani przyjęli sprawozdanie z działalności SWPK w 2013 r. i plan pracy na 2014 r. Przewodniczący z satysfakcją poinformował, że uczestniczył 30 sierpnia w uroczystym odsłonięciu pomnika Wojciecha Świętosławskiego na terenie Politechniki Kijowskiej.
Obecni ustalili, że kolejne Seminarium i Zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej odbędą się 23-25 maja 2014 r. w Szczawnie-Zdroju. Zarząd postanowił zwrócić się do Zarządu Głównego FSNT NOT z propozycją nadania złotych odznak honorowych kolejnym dwóm profesorom z Politechniki Kijowskiej.
Obecny na posiedzeniu wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Jerzy Smoliński przedstawił działalność Stowarzyszenia i dał wykładnię obecnych stosunków między Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią.

W Politechnice Kijowskiej

Dzień 30 sierpnia 2013 r. był w Politechnice Kijowskiej prawdziwie polskim dniem. Z rana rektor uczelni Mychajło Zhurowski, w obecności władz Ukrainy i polskiej delegacji, odsłonił pomnik profesora Wojciecha Świętosławskiego - absolwenta KPI, zasłużonego dla światowej nauki fizykochemika i polskiego działacza państwowego. Brązowe popiersie profesora na granitowym cokole, autorstwa Mykoły Olijnyka, stanęło przed gmachem chemicznym, gdzie studiował i pracował wielki uczony. Wicepremier rządu Ukrainy Kostiantyn Hryszczenko i ambasador Polski Henryk Litwin w swoich wystąpieniach przy pomniku podkreślili, że profesor Świętosławski jest symbolem współpracy i łączności między obu narodami. Przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej Janusz Fuksa wspomniał profesora jako twórcę i działacza organizacji absolwentów KPI w Polsce.
W południe w pięknej sali seminaryjnej Muzeum Politechnicznego odbyły się obrady okrągłego stołu na temat "Wojciech Świętosławski - człowiek, który zbliża narody Ukrainy i Polski". Wszyscy występujący, a wśród nich prorektor KPI Serhij Sydorenko, rektor Politechniki Warszawskiej Jan Szmidt, prezes Fundacji Oświatowej PERSPEKTYWY Waldemar Siwiński, Janusz Fuksa i inni, podkreślali ogromną rolę, jaką odegrał profesor Świętosławski w rozwoju nauki i oświaty w Polsce, a także w rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie fizykochemii. Na zakończenie obrad dwaj wybitni nauczyciele akademiccy KPI Ołeksandr Zbrucki i Ołeh Chocianowski otrzymali złote odznaki honorowe NOT z rąk przewodniczącego SWPK. Następnie odbyła się prezentacja wspólnego projektu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej i NTUU KPI przewidującego utworzenie naukowo-dydaktycznego "Ukraińsko-Polskiego Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej". Projekt finansowany jest przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zamierzenia w tej dziedzinie omówił dziekan fakultetu elektroenergotechniki i automatyki Ołeksandr Jandulski.
W godzinach popołudniowych na placu między biblioteką techniczną i centrum kultury KPI zebrało się pięć tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Zebranych pozdrawiali z trybuny: rektor KPI, ambasador Japonii Sakata Toichi, przedstawicielka Rady Najwyższej Ukrainy Lilia Hrynewycz, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący SWPK i inni. Uroczystość rozpoczęła parada werblistek. Przy dźwiękach hymnu narodowego wzniosła się na maszt flaga państwowa Ukrainy. Prawo jej podniesienia otrzymał zwycięzca Światowej Olimpiady Matematycznej w Bułgarii student Jewhen Poliszczuk. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami trzynastu już od dziś wybitnych naukowców uczelni. Po placu przemaszerowali zwycięzcy międzynarodowych i ukraińskich olimpiad i konkursów naukowych, najlepsi sportowcy uniwersytetu, uczestnicy działalności artystycznej centrum kultury. Przeszli studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Amatorzy tańców balowych i współczesnych oraz wokaliści pokazali na placu swoją sztukę. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu "Gaudeamus igitur" wykonanego przez chór uczelniany. A na koniec wzleciał w niebo wielki napis "KPI" złożony z niebieskich i żółtych baloników.
Janusz Fuksa


Odsłonięcie pomnika profesora Świętosławskiego i inne fotografie autorstwa Janusza Fuksy

Fotografie Janusza Fuksy


Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 - autorzy zdjęć: Oleg Suprun, Lilia Skiba

Inauguracja roku w KPI

Order Zasługi RP dla rektora KPI

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie 19 lipca 2013 r. odbyła się podniosła uroczystość. Rektor Politechniki Kijowskiej profesor Mychajło Zhurowski za zasługi w dziele rozwijania współpracy polsko-ukraińskiej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Order wręczył Nadzwyczajny i Pełnomocny Minister Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Henryk Litwin.
Mychajło Zhurowski - rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy "Kijowski Politechniczny Instytut" - jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Był ministrem oświaty Ukrainy (1994-1999). Jest specjalistą w dziedzinie matematycznego modelowania procesów fizycznych i teorii zintegrowanych systemów zarządzania. Zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy (2000). Autor około 300 publikacji naukowych i 50 wynalazków.

Politechnika Kijowska w latach powojennych wykształciła ponad 300 stypendystów polskich. Za przygotowywanie kadr technicznych dla Polski w 1985 r. uczelnia otrzymała Komandorię Orderu Zasługi. Z dotychczasowych rektorów jedynie Aleksandr Płygunow (rektor w latach 1955-71) został odznaczony polskim orderem: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1966). Politechnika Kijowska, którą kieruje rektor M. Zgurowski, współpracuje od wielu dziesiątek lat z polskimi uczelniami technicznymi w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Zielonej Górze. Od ponad 50 lat uczelnia współdziała ze swoimi polskimi absolwentami, skupionymi w Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT. Na wniosek Sekcji Politechnika Kijowska postanowiła upamiętnić wybitnego polskiego fizykochemika profesora Wojciecha Świętosławskiego (absolwenta uczelni) przez wzniesienie na terenie uczelni jego pomnika. Odsłonięcie pomnika ma się odbyć 30 sierpnia 2013 r.
Janusz Fuksa




Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą". Sielpia, 24-26 maja 2013 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z seminarium wykonanych przez Henryka Bukalskiego i Janusza Fuksę.

Sielpia 24-25 maja 2013

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą". Sielpia, 24-26 maja 2013 r.

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym ŁUCZNIK w Sielpi koło Końskich w dniach 24-26 maja 2013 r.
Referaty o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wygłosili Henryk Bukalski i Janusz Fuksa. Wynikało z nich, że Ukraina uzyskała w 2012 r. przyrost produktu krajowego brutto w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,2% i spadek produkcji przemysłowej o 1,8%. Eksport towarów wzrósł o 0,6%, zaś import wzrósł o 2,5%. Polskie dostawy na Ukrainę zwiększyły się w tym czasie o 12,6%, a dostawy z Ukrainy do Polski o 8,6%. W strukturze towarowej polskiego eksportu na Ukrainę nadal dominowały maszyny, pojazdy i produkty chemiczne oraz artykuły rolno-spożywcze, zaś w imporcie - wyroby metalurgiczne i produkty mineralne, w tym ruda żelaza oraz artykuły rolno-spożywcze. Po wysłuchaniu referatów uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z Ukrainą.
Przewodniczący przedstawił działalność Sekcji w ciągu roku, omawiając majowe seminarium w Warszawie, wyjazd delegacji SWPK do Kijowa na inaugurację roku nauki w uczelni oraz październikowe spotkanie z okazji 90-lecia Sekcji w Warszawie. Podkreślił, że Politechnika Kijowska po raz trzeci uzyskała pierwsze miejsce w rankingu dwustu uniwersyteckich uczelni ukraińskich. Stwierdził, że na terenie uczelni w miejscu przyszłego pomnika profesora Wojciecha Świętosławskiego położono kamień pamiątkowy. Poinformował o nagrodzeniu przez Prezydenta Polski rektora Politechniki Kijowskiej Michaiła Zgurowskiego Orderem Zasługi RP. Powiedział, że w bieżącym roku Zarząd Główny FSNT NOT wyróżnił złotymi odznakami honorowymi dwóch naukowców z uczelni. Są nimi: Aleksandr Zbrucki i Oleg Chocianowski.
Uczestnicy seminarium otrzymali kolejne broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa: Petersburg i okolice (tomik 26) oraz Sławni profesorowie i absolwenci Politechniki Kijowskiej (tomik 27).
W sobotę po południu podczas wycieczki autokarowej uczestnicy odwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i zamek Chęciny. Wieczorem główny organizator Henryk Bukalski zaprosił obecnych na uroczystą kolację, podczas której absolwenci wspominali studenckie czasy i oglądali na ekranie setki zdjęć z przedsięwzięć Sekcji.
W niedzielę uczestnicy zwiedzili Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.
W seminarium prócz wychowanków Politechniki Kijowskiej wzięli udział absolwenci Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego.
Janusz Fuksa

Order dla rektora KPI

Z zadowoleniem informujemy, że Rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny" akademik profesor Mychajło Zhurowski został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Order zostanie przekazany do Ambasady RP w Kijowie w celu wręczenia.
Poprzednio Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Rektor Politechniki Kijowskiej Aleksandr Płygunow w 1966 r, natomiast Politechnika Kijowska została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi PRL w 1985 r. Powiększona podobizna tego orderu wisi przy wejściu w korytarzu głównego gmachu uczelni.

Posiedzenie Zarządu SWPK w Sielpi 13.04.2013 r.

13 kwietnia 2013 r. zarząd SWPK przy ZG FSNT NOT spotkał się na posiedzeniu w Sielpi k. Końskich.
Przewodniczący poinformował o zaproszeniu delegacji Politechniki Kijowskiej, przygotowaniu kolejnych dwóch tomików "Wspomnień z Kijowa" i omówił kwestię budowy pomnika profesora Wojciecha Świętosławskiego na terenie KPI.
Omówiono przygotowania do seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", które odbędzie się w Sielpi 24-26 maja 2013 r.

Profesor Świętosławski powróci do Kijowa.

Pod takim tytułem DZIENNIK KIJOWSKI nr 18/2012 z października ub.r. opublikował artykuł swojego redaktora naczelnego Stanisława Panteluka. Przytaczamy obszerne fragmenty artykułu.
(...) I oto 5 października 2012 roku na Politechnice Kijowskiej przed gmachem Wydziału Chemii, gdzie polski uczony studiował i pracował, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod jego pomnik. Przed inauguracją pomnika strona polska w rektoracie spotkała się z kierownictwem uczelni.
"Świętosławski jest osobą, która łączy nasze narody; urodził się i wychował na Ukrainie, a swe życie poświęcił pracując na rzecz Polski" - podkreślił prorektor Hennadij Warłamow.
(...) W ceremonii odsłonięcia podwaliny pod pomnik, którą prowadził rektor Politechniki Kijowskiej akademik Mychajło Zhurowskyj, wzięli udział: Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, z-ca przewodniczącego Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej Leonid Nowochat'ko, prorektor Politechniki Warszawskiej Stanisław Wincenciak, prezydent Polskiej Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"Waldemar Siwiński, prorektor członek korespondent NANU Serhij Sidorenko, z-ca przewodniczącego Zarządu Dobroczynnej Fundacji "Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Kijowskiej"Michaił Rodionow oraz dziekan Chemiczno-Technologicznego Wydziału uczelni prof. Igor Astrelin.
Z grona osób, które okazują istotne wsparcie realizacji idei pomnika na uroczystość przybyli również: kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP radca minister Andrzej Grabowski, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady radca Paweł Gębski oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosław Godun.
"Dziś coraz częściej powracamy do tego, co jest wspólne w naszej historii i staramy się odnajdywać w niej przykłady pozytywne, co uważam za bardzo słuszny kierunek" - powiedział m.in. Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin w wystąpieniu na uroczystości wmurowania kamienia.
(...) Prorektor Politechniki Warszawskiej Stanisław Wincenciak z dumą przypomniał, że w latach 1928-1929 pełnił on [prof. Wojciech Świętosławski - JF] funkcję rektora warszawskiej uczelni, zaś dotykając realiów współczesnych zaznaczył m.in.:
"Zwiedzając waszą uczelnię zostałem mile zaskoczony tym, że istnieje tu Biuro Współpracy Polsko-Ukraińskiej, czynnie działające na rzecz wzajemnej wymiany studentów i wykładowców, jak też promocji na Ukrainie studiów w Polsce". (...)
W dalszej części artykuł omawia zakończenie Turnieju Piłkarskiego STUDENTEURO 2012 na stadionie w Irpieniu, z udziałem drużyn 4 polskich i 6 ukraińskich uczelni.
Oddzielnie DZIENNIK KIJOWSKI zamieścił notatkę z jubileuszowego spotkania Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w Warszawie na 90-lecie istnienia Sekcji.
Janusz Fuksa Doroczny list Przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej...

...został wysłany na dostępne adresy e-mailowe. Prosimy wszystkich wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
List dostępny jest również tutaj: list2012

90-lecie Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

6 października 2012 r. na uroczystym spotkaniu w Domu Technika NOT w Warszawie Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej świętowała 90-lecie swojego istnienia. Obecni byli członkowie Sekcji i zaproszeni goście. Sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Jerzy Gumiński przedstawił działalność Federacji, koncentrując się na omówieniu pracy największych domów technika w kraju i podkreślając aktywną działalność Sekcji w ruchu inżynierskim. Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód Józef Bryll wysoko ocenił działalność Sekcji na rzecz współpracy z Ukrainą, co realizuje cele SWPW. Profesor Politechniki Kijowskiej Władimir Lubimow poinformował o uczelni i ocenił bardzo pozytywnie działania Sekcji promujące uczelnię w polskim społeczeństwie. Przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa w swoim referacie naświetlił historię organizacji absolwenckiej od jej powstania w 1922 r. i wznowienia po wojnie w 1957 r. Szerzej omówił sylwetkę jej założyciela profesora Wojciecha Świętosławskiego, któremu Politechnika Kijowska postanowiła wznieść pomnik i przystąpiła do pozyskiwania środków na ten cel. Właśnie w przededniu warszawskiego spotkania w uczelni położono kamień pamiątkowy na miejscu przyszłego pomnika. W dyskusji profesor Wiesław Łucjanek przedstawił współpracę wydziałów zajmujących się lotnictwem i kosmonautyką w Politechnikach Warszawskiej i Kijowskiej, w czym osobiście uczestniczy. Podczas obrad goście wręczyli Sekcji pamiątkowe adresy, zaś przewodniczący SWPK przekazał dyplomy rektora Politechniki Kijowskiej Michaiła Zgurowskiego, honorujące zasługi prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny i sekretarza generalnego FSNT NOT Jerzego Gumińskiego dla rozwoju współpracy środowisk naukowo-technicznych Polski i Ukrainy.
Zdjęcia Henryka Bukalskiego z uroczystości 90-lecia SWPK:

NOT 6 Paźdz 2012

Cytowanie w "Wikipedii".

W wikipedyjnej bibliografii do hasła "Wojciech Alojzy Świętosławski" znalazł się odnośnik do biografii pióra Janusza Fuksy.

Politechnika Kijowska znowu najlepszą uczelnią Ukrainy.

W rankingu 200 uczelni uniwersyteckich Ukrainy, przeprowadzanym od 6 lat, już trzeci rok z rzędu Politechnika Kijowska jest na pierwszym miejscu. W projekcie TOP-200 UKRAINA zastosowano metodykę opartą na wykorzystaniu bezpośrednich pomiarów i ocen eksperckich. Zintegrowany indeks ogólny stanowił sumę trzech indeksów oceny: jakości potencjału naukowo-pedagogicznego, jakości nauczania ocenianej przez przedstawicieli rynku pracy i stopnia uznania międzynarodowego, tj. udziału w globalnej przestrzeni informacyjnej. Sumarycznie na indeks zintegrowany w 80% miało wpływ 21 różnych bezpośrednich pomiarów i w 20% wpływały oceny eksperckie. Dokonując oceny komisja wykorzystała zarówno dane uczelni, jak i inne dane, a mianowicie oceny resortowe, informacje komitetów nagród i stowarzyszeń naukowych oraz międzynarodowych programów uczelnianych. Spośród trzech wymienionych wskaźników tylko pod względem potencjału naukowo-pedagogicznego KPI ustępuje Uniwersytetowi Kijowskiemu. KPI ma najwyższe uznanie za kompetencje zawodowe absolwentów i to także na rynku międzynarodowym, o czym świadczy m.in. to, że aż 500 absolwentów uczelni zatrudnia korporacja Microsoft. W QS World University Ranking 2011/12 uczelnia znalazła się w 4% najlepszych uniwersytetów świata. Także w rankingu Webometries KPI jest wśród 5% najlepszych uczelni. Spośród dwustu ukraińskich uczelni pierwsza dwudziestka, którą niżej pokazujemy, od sześciu lat pozostaje prawie niezmienna, choć są w niej nieznaczne przemieszczenia. W tym roku w dwudziestce pojawił się Uniwersytet Lwowski. Oto wyniki z 2012 roku.
Podajemy: kolejność, nazwę uczelni i zintegrowany indeks ogólny: :

1.Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy Kijowski Instytut Politechniczny 71,56
2.Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki 70,81
3.Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karamzina 50,59
4.Narodowy Uniwersytet Kijowsko-Mogilańska Akademia 42,08
5.Narodowy Medyczny Uniwersytet im. O.O. Bohomolca 42,02
6.Narodowy Techniczny Uniwersytet Charkowski Instytut Politechniczny 41,59
7.Narodowy Uniwersytet Górniczy 37,57
8.Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy 37,11
9.Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy 36,54
10.Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadima Hetmana 33,55
11.Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska 33,50
14.Doniecki Uniwersytet Narodowy 31,59
12.Narodowa Prawna Akademia Ukrainy im. Jarosława Mądrego 33,19
13.Narodowy Uniwersytet Lotniczy 31,70
15.Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki 30,03

Uczelnia na pozycji setnej uzyskała indeks 16,27. Po raz kolejny gratulujemy naszej macierzystej uczelni wysokiego wyróżnienia.
Janusz Fuksa

Rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 Kijów, 31 sierpnia 2012 r.

W Politechnice Kijowskiej.
Jak co roku 31 sierpnia 2012 r. na największym placu Politechniki Kijowskiej odbyła się uroczystość nauguracji nowego roku nauki. Na trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa, zaś na placu zgromadziło się sześć tysięcy studentów pierwszego roku. Parada werblistek i podniesienie flagi Ukrainy podczas hymnu rozpoczęły uroczystość. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami jedenastu wybitnych naukowców uczelni. Nowych studentów powitał rektor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, głos zabrał Janusz Fuksa, który podkreślił zasługi profesora Wojciecha Świętosławskiego, wybitnego fizykochemika, dla założenia w Polsce koła skupiającego absolwentów KPI dziewięćdziesiąt lat temu.
Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej, po nich weszły wyróżniające się zespoły sportowe. Pojawili się studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi. Zespoły artystyczne politechniki pokazały barwne występy taneczne. Zwycięzcy konkursów "Królowa KPI" i "Mister KPI" po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi kwiaty. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu "Gaudeamus igitur", wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się ogromny napis "KPI" ułożony z żółtych i niebieskich baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości na placu rozbrzmiewała muzyka do słuchania i do tańca.
Na posiedzeniu rady naukowej uczelni przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wręczył złote odznaki honorowe NOT nadane wybitnym profesorom za współpracę z Polską. Nagrodzeni zostali Igor Astrelin i Piotr Kiriczok. Przewodniczący rozmawiał z kierownictwem uczelni o wzniesieniu pomnika profesora Wojciecha Świętosławskiego przy gmachu chemii, gdzie studiował i pracował wybitny polski uczony. Inicjatywę popiera kierownictwo Związku Polaków na Ukrainie, a także redakcje polskich czasopism DZIENNIK KIJOWSKI i KRYNICA, które zaapelowały do Polaków o datki na ten cel. Asocjacja Absolwentów KPI przy uczelni zaczęła zbierać wpłaty na swoje konto. Wiceprezes Asocjacji zadeklarował przekazanie za darmo kamienia na pomnik.
Janusz Fuksa

Fotoreportaż z inauguracji roku akademickiego 2012/2013 i wizyty Przewodniczącego SWPK w KPI

Wizyta w KPI. Zdjęcia: Janusz Fuksa

Wizyta w KPI

Inauguracja nowego roku nauki w KPI. Zdjęcia: Wołodymyr Ihnatowycz "Kyjivs'kyj Politechnik"

KPI '2012/2013

Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą, Warszawa, 25-27 maja 2012 r.

Majowe seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu GORDON w Warszawie.
Biorący udział w seminarium wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Jerzy Smoliński poinformował o działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza Komisji Absolwentów Uczelni Rosyjskich i Radzieckich, której przewodniczy. Podzielił się swoimi bogatymi doświadczeniami z pracy w polskich placówkach dyplomatycznych w Rosji. Omówił zagadnienia współpracy gospodarczej z państwami ze Wschodu.
Referaty o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej i gospodarce Ukrainy wygłosili Wiesław Kazana i Janusz Fuksa. Wynikało z nich, że Ukraina uzyskała w 2011 r. przyrost produktu krajowego brutto w porównaniu z rokiem poprzednim większy o 5,2% i przyrost produkcji przemysłowej większy o 7,6%. Rozwijała w ub. r. swój handel zagraniczny: eksport towarów wzrósł o 33%, zaś import o 36%. Polskie dostawy na Ukrainę powiększyły się w tym czasie o 14,1%, a dostawy z Ukrainy do Polski aż o 56,3%. W strukturze towarowej polskiego eksportu na Ukrainę nadal dominowały maszyny, pojazdy i produkty chemiczne, zaś w imporcie wyroby metalurgiczne i produkty mineralne, w tym ruda żelaza.
Przewodniczący przedstawił działalność Sekcji w ciągu roku, omawiając seminarium w Oleśnie i wyjazd delegacji SWPK do Kijowa na inaugurację roku nauki w Politechnice Kijowskiej. Poinformował, że w bieżącym roku Zarząd Główny FSNT NOT wyróżnił złotymi odznakami honorowymi dwóch profesorów uczelni. Są nimi: Igor Michajłowicz Astrelin i Piotr Aleksiejewicz Kiriczok.
Uczestnicy otrzymali kolejną broszurę z cyklu "Wspomnienia z Kijowa", zawierającą biogramy 80 pracowników naukowych Politechniki Kijowskiej, laureatów złotej odznaki honorowej NOT.
W sobotę po południu uczestnicy zapoznali się z Muzeum Powstania Warszawskiego. Wieczorem główny organizator Wiesław Kazana wraz z małżonką Iwoną zaprosił obecnych na uroczystą kolację, podczas której absolwenci wspominali czasy studiów w Kijowie i oglądali na ekranie setki zdjęć z przedsięwzięć Sekcji.
W niedzielę Joanna Laskowska zaprosiła uczestników do odwiedzenia Centrum Nauki KOPERNIK.
Janusz Fuksa

Fotoreportaż z seminarium SWPK '2012


Janusz Fuksa / Andrzej Mnich

Politechnika Kijowska najlepszą uczelnią Ukrainy.

Z zadowoleniem informujemy członków naszej Sekcji, że Politechnika Kijowska w rankingu 200 uczelni uniwersyteckich Ukrainy w 2011 roku zdobyła pierwsze miejsce.
W projekcie TOP-200 UKRAINA zastosowano metodykę opartą na wykorzystaniu bezpośrednich pomiarów i ocen eksperckich. Zintegrowany indeks ogólny stanowił sumę trzech indeksów oceny: jakości potencjału naukowo-pedagogicznego, jakości nauczania i stopnia uznania międzynarodowego. Metoda ta została oparta na zasadach podobnej oceny uczelni niemieckich. Sumarycznie na indeks zintegrowany w 80% miało wpływ 21 różnych bezpośrednich pomiarów i w 20% wpływały oceny eksperckie. Dokonując oceny komisja wykorzystała zarówno dane uczelni, jak i inne dane, a mianowicie oceny resortowe, informacje komitetów nagród i asocjacji oraz międzynarodowych programów uczelnianych.
Spośród dwustu ukraińskich uczelni pierwsza dwudziestka, którą niżej pokazujemy, od pięciu lat pozostaje prawie niezmienna, choć są w niej nieznaczne przemieszczenia. Oto wyniki z 2011 roku. Podajemy: kolejność, nazwę uczelni i zintegrowany indeks ogólny:
1.Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy Kijowski Instytut Politechniczny 70,10
2.Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki 69,97
3.Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karamzina 46,39
4.Narodowy Medyczny Uniwersytet im. O.O. Bohomolca 41,54
5.Narodowy Uniwersytet Kijowsko-Mogilańska Akademia 40,69
6.Narodowy Techniczny Uniwersytet Charkowski Instytut Politechniczny 40,34
7.Narodowy Uniwersytet Górniczy 35,13
8.Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy 35,02
9.Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy 34,03
10.Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadima Hetmana 30,87
11.Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska 30,73
12.Doniecki Uniwersytet Narodowy 30,73
13.Narodowa Prawna Akademia Ukrainy im. Jarosława Mądrego 29,46
14.Narodowy Uniwersytet Lotniczy 29,17
15.Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki 28,83
16.Doniecki Narodowy Medyczny Uniwersytet im. M. Gorkiego 28,36
17.Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny 28,25
18.Narodowa Metalurgiczna Akademia Ukrainy 27,89
19.Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny 26,93
20.Narodowy Uniwersytet Farmaceutyczny 26,81

Uczelnia na pozycji setnej uzyskała indeks 15,56, zaś uczelnia na pozycji dwusetnej - 8,66. Gratulujemy naszej macierzystej uczelni wysokiego wyróżnienia.
Janusz Fuksa

Doroczny list Przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej...

...został wysłany na dostępne adresy e-mailowe. Prosimy wszystkich wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
List dostępny jest również tutaj: list2012

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej .

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT na posiedzeniu w Domu Technika NOT w Warszawie w dniu 7.10.2011 r. podsumował swoją działalność w br. i przyjął plan pracy na przyszły rok. M.in. postanowił zorganizować w maju w Warszawie kolejne seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", a także wysłać delegację na uroczystość inauguracji roku nauki w Politechnice Kijowskiej.
W związku z 90-leciem działalności organizacji absolwentów tej uczelni w polskim ruchu inżynierskim, przed wojną przy Stowarzyszeniu Techników Polskich, po wojnie przy Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarząd postanowił zwołać w Warszawie w październiku spotkanie absolwentów upamiętniające datę założycielskiego zebrania z 1922 r. z inicjatywy absolwenta uczelni Wojciecha Świętosławskiego.
Zarząd z wdzięcznością przyjął decyzję rektoratu Politechniki Kijowskiej o wzniesieniu na terenie uczelni pomnika Wojciecha Świętosławskiego - wybitnego fizykochemika, światowej sławy uczonego polskiego.
Janusz Fuksa

Fotoreportaż - Rozpoczęcie nowego roku akademickiego w KPI. Janusz Fuksa, Kijów 31 sierpnia 2011 r.


autor: Janusz Fuksa

W Politechnice Kijowskiej

31 sierpnia 2011 r.na placu między centrum kultury i biblioteką uczelnianą, zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku Politechniki Kijowskiej, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze centralne i miejskie, a także przedstawiciele zagraniczni z Polski i Japonii. Uroczystość rozpoczęły parada werblistek i podniesienie flagi Ukrainy podczas hymnu odegranego przez orkiestrę dętą uczelnianego Wojskowego Instytutu Telekomunikacji i Informatyzacji. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami wybitnych naukowców uczelni. Studentów powitał rektor Mychajło Zhurowski, a po nim przemawiali jego goście. W imieniu polskich wychowanków uczelni przemawiał przewodniczący Janusz Fuksa, który zwrócił uwagę na setną rocznicę zakończenia pracy w uczelni przez wybitnego polskiego fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych, po nich weszły wyróżniające się zespoły sportowe koszykówki i rugby. Pojawili się studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi. Zwycięzcy konkursów "Królowa KPI" i "Mister KPI" po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi kwiaty. Zespoły artystyczne politechniki pokazały barwne występy taneczne. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu "Gaudeamus igitur", wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się ogromny napis "KPI" ułożony z żółtych baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości na placu rozbrzmiewała muzyka do słuchania i do tańca.
Podczas pobytu w uczelni przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wręczył złote odznaki honorowe NOT, nadane za współpracę z Polską, wybitnym pracownikom naukowym. Nagrodzeni zostali Ołeg Jachno i Jewhen Ohorodnik.
Przewodniczący uzgodnił z kierownictwem uczelni sposób upamiętnienia postaci wybitnego polskiego fizykochemika profesora Wojciecha Świętosławskiego, wychowanka i pracownika KPI. Przy gmachu chemii, gdzie studiował i pracował profesor Świętosławski zostanie wzniesiony pomnik. Swoje wsparcie dla idei wzniesienia pomnika zadeklarowały kierownictwo Związku Polaków na Ukrainie oraz redakcje polskich czasopism DZIENNIK KIJOWSKI i KRYNICA. Asocjacja Absolwentów KPI przy uczelni uruchomiła konto dla wpłat na pomnik, a pierwszą wpłatę ze składek członków wniosła Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Janusz Fuksa

NTUU "KPI"
FACEBOOK
Janusz Fuksa. "Wojciech Świętosławski". W cyklu "Wspomnienia z Kijowa"

Bieżące na wiadomości z KPI na stronie studentów uczelni



Fotoreportaże - Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą w Oleśnie, 20-22 maja 2011 r.

autor: Eugeniusz Turyk

autor: Janusz Fuksa

Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą w Oleśnie, 20-22 maja 2011 r.

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu OLESNO w Oleśnie woj. opolskie. Komputerową prezentację dziejów i działalności Politechniki Kijowskiej przedstawiła na ekranie Olga Walentynowna Wachrina - zastępczyni kierownika Oddziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy KPI. Przybyła ona na zaproszenie Sekcji, by spotkać się z polskimi absolwentami uczelni. Szczegółowo omówiła strukturę uczelni, studia na wydziałach technicznych i możliwości uzyskania dodatkowego wykształcenia ekonomicznego, prawniczego lub filologicznego. Poinformowała o współpracy politechniki z zagranicą, w tym z polskimi uczelniami technicznymi, co stwarza nadzieję, że w ukraińskiej uczelni znowu pojawią się polscy studenci jako stażyści.
Referaty o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wygłosili Janusz Fuksa i Sylwester Lewicki. Wynikało z nich, że Ukraina wychodzi z kryzysu gospodarczego, o czym świadczy uzyskanie w 2010 r. przyrostu produktu krajowego brutto w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,2% i przyrostu produkcji przemysłowej o 11%. Ukraina rozwijała w ub. r. swój handel zagraniczny: eksport towarów wzrósł o 29,6%, zaś import - o 33,7%. Polskie dostawy na Ukrainę powiększyły się w tym czasie o 14,3%, a dostawy z Ukrainy do Polski - aż o 57,7%. Ukraina była dla Polski 12-tym odbiorcą i 21-szym dostawcą. W strukturze towarowej polskiego eksportu na Ukrainę nadal dominowały maszyny, pojazdy i produkty chemiczne, zaś w strukturze importu - produkty mineralne i wyroby metalurgiczne.
Przewodniczący poinformował o działalności Sekcji w ciągu roku, omawiając seminarium i zjazd w Lądku-Zdroju oraz wyjazd delegacji SWPK do Kijowa na inaugurację roku nauki w Politechnice Kijowskiej. W bieżącym roku Zarząd Główny FSNT NOT wyróżnił złotymi odznakami honorowymi dwóch pracowników naukowych NTUU KPI Olega Michajłowicza Jachno i Jewgienija Anatoljewicza Ogorodnika. Uczestnicy otrzymali kolejną broszurę z cyklu "Wspomnienia z Kijowa", zawierającą ewidencję ponad 300 wychowanków Politechniki Kijowskiej.
W sobotę po południu uczestnicy zapoznali się z ekspozycją muzeum regionalnego i zwiedzili sakralne zabytki Olesna i okolic. W sobotę wieczorem główny organizator Sylwester Lewicki, burmistrz miasta, zaprosił obecnych na uroczystą kolację, podczas której absolwenci wspominali czasy studiów w Kijowie i oglądali na ekranie setki zdjęć z przedsięwzięć Sekcji. W niedzielę niektórzy uczestnicy zwiedzili Opole.
Janusz Fuksa

Oferta wczasowa dla absolwentów KPI

Związkowy Komitet Pracowników Politechniki Kijowskiej powiadomił nas, że może udostępnić absolwentom KPI i ich rodzinom miejsca w swoich ośrodkach wypoczynkowych w lipcu i sierpniu 2011 r.
Są to:
kompleks wczasowy MAJAK w osiedlu Łazurne (rejon Skadowsk, obwód Cherson). Budynki hotelu stoją tuż przy piaszczystej plaży nad Morzem Czarnym. Pokoje są 2-3-osobowe z węzłami sanitarnymi, wyżywienie 3-posiłki dziennie. W hotelu: sala wideo, biblioteka, bilard, zabiegi lecznicze. Obok: letnie kino, stadion, podest do tańca, ogródek dziecięcy. Dojazd z Kijowa: pociągiem do Chersonu, stąd 60 km na południe autobusem lub marszrutką do Łazurnego.
obóz wypoczynkowy SOSNOWY obok miasta Ukrainka (obwód Kijów) na brzegu Dniepru. 3 odremontowane budynki hotelowe z 2-3-osobowymi pokojami z węzłami sanitarnymi, stołówka na 200 miejsc. Przy sosnowym lesie znajdują się piaszczyste plaże nad Dnieprem. Dojazd z Kijowa: autobusem trasą na Obuchów 40 km do m. Ukrainka.
Obóz wypoczynkowy POLITECHNIK we wsi Glibowka (obwód Kijów) na brzegu Morza Kijowskiego koło miasta Dymier. 2 budynki hotelowe: profesorski i studencki, pokoje 1-2-osobowe z węzłem sanitarnym, telewizorem i chłodziarką. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Jest sauna, sala sportowa, bilard, bar. Wokół znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa. Na plaży: łódki, katamarany. Dojazd z Kijowa: z placu Szewczenki autobusem Kijów - Suchołuczja 50 km do obozu wypoczynkowego POLITECHNIK.
Turnusy: MAJAK - 16 dni, SOSNOWY i POLITECHNIK - 14 dni.
Ceny skierowań: MAJAK - jak w ośrodkach FWP, pozostałe - dwukrotnie taniej. Bliższe informacje - u przewodniczącego Sekcji.
Prośbę o skierowanie do jednego z ośrodków należy do 15 marca przekazać Zarządowi Sekcji.
Janusz Fuksa

Doroczny list Przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej...

...został wysłany na dostępne adresy e-mailowe. Niestety część adresów znowu okazała się nieaktualna, c jest prawdopodobnie związane z podaniem do wiadomości Sekcji adresów służbowych, które tracą aktualność przy zmianie miejsca pracy. Prosimy wszystkich wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
list

Majowe seminarium i spotkanie wychowanków KPI

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą" organizujemy 20 - 22 maja 2011 r. w Oleśnie.
Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.
Można też wysłać zgłoszenie na nasz e-mail.
Program seminarium ---> program

Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

15 października 2010 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Zarząd przyjął sprawozdanie za 2010 r. i plan pracy na 2011 r. Postanowiono zorganizować kolejne seminarium na temat współpracy polsko-ukraińskiej w maju 2011 r. w Oleśnie. Zarząd Sekcji zwrócił się do Zarządu Głównego FSNT NOT z prośbą o odznaczenie odznakami honorowymi kolejnych profesorów tej największej na Ukrainie uczelni, zasłużonej dla tworzenia polskiej kadry technicznej w ciągu całego XX wieku.
W związku ze stuleciem zakończenia pracy w Politechnice Kijowskiej wybitnego polskiego fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego, Sekcja wystąpiła do władz uczelni o uhonorowanie tej niezwykłej postaci przez wzniesienie pomnika lub wmurowanie tablicy pamiątkowej. Zaproponowano utworzenie w Kijowie funduszu służącego temu dziełu. Zarząd zadeklarował na ten cel 1000 zł ze składek członków Sekcji.
Ponieważ profesor Świętosławski był przed wojną rektorem Politechniki Warszawskiej, a po wojnie aktywnie działał w Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarząd zwrócił się o poparcie idei do Rektora Politechniki Warszawskiej i kierownictwa NOT.
Janusz Fuksa

Fotoreportaż z inauguracji nowego roku akademickiego w KPI.


KPI 2010/2011


Nowe broszury z cyklu wspomnienia z Kijowa

Dostępne są nowe broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa autorstwa Janusza Fuksy:
21 XXI - Wojciech Świętosławski , oraz
22 XXII - Kronika ćwierćwiecza - uzupełnienie. Okres 2006 - 2010.

Te oraz poprzednie broszury można znaleźć na stronie "Wspomnienia z Kijowa"

W Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej odbyły się 31 sierpnia 2010 r. uroczystości rozpoczęcia roku nauki. Na Placu Wiedzy zgromadzili się studenci pierwszego roku, by uczestniczyć w spotkaniu z udziałem rektora Mychajła Zhurowskiego oraz przedstawicieli władz Ukrainy i Kijowa. Widowisko słowno-muzyczne rozpoczęła parada werblistek. Orkiestra wojskowa odegrała marsza. Na maszt powędrowała flaga państwowa. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi wybitnych naukowców uczelni. Przemówili do studentów rektor i goście uroczystości, w tym przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej Janusz Fuksa, który zauważył, że w tym roku upłynie setna rocznica zakończenia pracy w KPI przez wybitnego polskiego fizykochemika Wojciecha świętosławskiego, który w przedwojennej Polsce był rektorem Politechniki Warszawskiej, ministrem i senatorem. Na plac weszli przodownicy nauki i sportu z uczniami podopiecznej szkoły podstawowej. Pojawili się zagraniczni studenci w strojach ludowych, z flagami narodowymi. Zespoły artystyczne politechniki pokazały barwne występy taneczne. W orszaku wkroczyli miss i mister uczelni, po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi kwiaty. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego przez chór uczelniany. W niebo poszybowały baloniki, wzbił się napis „KPI” z nich ułożony. Nawet deszcz nie przeszkodził podniosłej uroczystości.
W spotkaniu uczestniczyła delegacja polskich absolwentów uczelni: Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski, Eugeniusz Lecyk, Zdzisław Lis, Joanna Stec, niektórzy z członkami rodzin. Przewodniczący Sekcji wręczył w NTUU KPI złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej. Nagrodzeni zostali: prof. Mychajło Geraimczuk - kierownik katedry budowy przyrządów i prof. Serhij Szukajew - kierownik oddziału projektów międzynarodowych. Przebywając w Kijowie Janusz Fuksa w imieniu Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska - Ukraina przekazał medale za zasługi w umacnianiu przyjaźni polsko-ukraińskiej Stanisławowi Kosteckiemu - prezesowi ZwiązkuPolaków na Ukrainie i Marii Siwko - dyrektorowi Domu Polskiego w Kijowie.
Janusz Fuksa

Fotoreportaż z Seminarium i XII Zjazdu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej


Piątek

piątek
Sobota

piątek Niedziela

piątek


Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”. XII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego ZŁOTY ŁAN w Lądku-Zdroju 21 – 23 maja 2010 r.
Jednocześnie odbył się XII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Na wstępie przewodniczący odczytał listy gratulacyjne od sekretarza generalnego FSNT NOT Jerzego Gumińskiego oraz od prorektora Politechniki Kijowskiej Siergieja Sidorenki i profesora Borysa Cyganka.
Referat o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wygłosił Janusz Fuksa. Z referatu wynikało, że po trwającym nieprzerwanie od 2000 r. wzroście gospodarczym Ukrainy, mierzonym produktem krajowym brutto i sprzedaną produkcją przemysłową, kryzys zahamował ten proces w drugiej połowie 2008 r. Realny spadek produktu krajowego brutto w 2009 r. wyniósł, w porównaniu z rokiem poprzednim, 15,1%, a produkcja przemysłowa obniżyła się o 21,9%. Obroty handlu zagranicznego w towarach i usługach spadły o 35,3%. Obniżył się o połowę roczny napływ inwestycji, wzrósł dług publiczny państwa, stopniały rezerwy walutowe. Trudna sytuacja gospodarcza Ukrainy odbiła się na jej handlu z Polską. Nasz eksport na Ukrainę spadł o 46,7%, zaś import z Ukrainy obniżył się o 51,4%. Po referacie wywiązała się ożywiona dyskusja, w której obecni podawali znane im, często własne, przykłady realiów we współpracy gospodarczej z Ukrainą. Podkreślali istnienie utrudnień w tej współpracy, zwłaszcza w obszarze celno-wizowym.
Podczas obrad obecni zapoznali się z przeglądem na ekranie zdjęć ze wspólnych przedsięwzięć Sekcji w ostatnich latach.
Po części seminaryjnej odbyły się obrady XII Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie za 4 lata i wręczył dyplomy nadane przez rektora NTUU KPI członkom Sekcji, komisja rewizyjna oceniła pracę Zarządu, następnie wybrano nowy 9-osobowy skład Zarządu Sekcji.
Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, I zastępcą Paweł Wiechecki, zastępcami Eugeniusz Laskowski i Sylwester Lewicki, sekretarzem Andrzej Mnich, skarbnikiem Henryk Bukalski, członkami Zarządu Tadeusz Miksa, Andrzej Sarzyński i Joanna Stec.
Uczestnicy otrzymali trzy broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa: 1) Wojciech Świętosławski (tom XXI, autor Janusz Fuksa), zawierającą biografię wybitnego polskiego fizykochemika, absolwenta Politechniki Kijowskiej, 2) Kronika ćwierćwiecza – uzupełnienie (tom XXII), w której zawarto sprawozdanie z działalności Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej za 4 lata oraz 3) Kronika SWPK – uzupełnienie (tom XXIII) – zbiór zdjęć obrazujących pracę Sekcji w ostatnich 4 latach. v
Organizatorami seminarium byli: Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski i Paweł Wiechecki.
W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali podczas kolacji, która odbyła się przy ognisku rozpalonym obok hotelu. Gdy nastała zimna górska noc a ognisko przygasło, chętni przeszli do hotelu, by obejrzeć film o Peterhofie.
W sobotę po obradach uczestnicy udali się na wycieczkę autokarową. Zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią i obejrzeli film o jaskini. Zapoznali się z bogatą ekspozycją minerałów z okolicy i całego świata w Muzeum Ziemi w Kletnie. Na zakończenie pobytu w Lądku w sobotę wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, podczas której absolwenci wznosili winem toasty poświęcone macierzystej uczelni w Kijowie i jej absolwentom.
W niedzielę niektórzy uczestnicy w drodze powrotnej w kierunku Wrocławia odwiedzili Bystrzycę Kłodzką, Kłodzko i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach koło Niemczy.
Inni, jądący w kierunku wschodnim, zwiedzili część miejską Lądka Zdroju i czeski Javornik z interesującym zamkiem - letnią rezydencją biskupów wrocławskich.
Janusz Fuksa

Seminarium i Zjazd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Zarząd Sekcji Wychowankow Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT zaprasza na seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą i XII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Seminarium i zjazd odbędą w dniach się 21-23 maja 2010 r. w Lądku - Zdroju. Szczegóły dotyczące seminarium zostały rozesłane pod dostępne adresy e-mail oraz na adresy osób, które zgłosiły swoje zinteresowanie. Wszystkich zainteresowanych, którzy nie otzrymali szczegółowych informacji, a rozważają udział w majowej imprezie prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem w dowolny sposób. Może być to telefon, list pocztowy, email lub zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy.

List przewodniczącego Sekcji.

List przewodniczącego Sekcji Janusza Fuksy podsumuwujący rok 2009 i przedstawiający plany Sekcji na rok 2010 przesłano pocztą elektroniczną na dostępne adresy e-mailowe lub na znane adresy pocztowe. W szczególności list zawiera informacje na temat tegorocznego seminarium, które odbędzie się w Lądku Zdroju.
Niestety, z zatroskaniem stwierdzamy, że znaczny odsetek elektronicznych kont pocztowych naszych kolegów nie istnieje. W tej sytuacji może się zdarzyć, że list Przewodniczącego do niektórych koleżanek i kolegów nie dotrze. Wszystkich, którzy nie otrzymali listu, a są zainteresowane jego treścią i otrzymywaniem korespondecji od Zarządu Sekcji prosimy o przesłanie aktualnych adresów e-mailowych i/lub pocztowych na adres Sekcji.
List przewodniczącego Sekcji został także umieszczony w naszych zasobach internetowych jako zabezpieczony dokument pdf. Adres dokumentu i hasło zostały rozesłane za pomocą serwisu nasza-klasa.pl. W przyszłości raczej nie będziemy korzystać z tego sposobu komunikacji z członkami Sekcji i będziemy się ograniczać do korespondencji e-mailowej.

Fotoreportaż z wyjazdu do Kijowa i inauguracji nowego roku akademickiego w KPI.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego w KPI była poprzedzona odsłonięciem pomnika Ołeny Telihy , ukraińskiej poetki i działaczki niepodległościowej, zamordowanej w Babim Jarze. Pomnik stanął w małym parku naprzeciw wydziału elektroniki KPI.
Inauguracja, poza częścią oficjalną, miała charakter barwnego widowiska. Jak wielkie znaczenie ma NTUU - KPI może świadczyć obecność na uroczystości przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Wołodymyra Łytwyna.


kpi31-08-2009


Inne zdjęcia z Kijowa i KPI można oglądać w następnym albumie.

Kijów 08/09-2009

Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Warszawa, 2 października 2009 r.

W Domu Technika NOT w Warszawie prezes FSNT NOT pani Ewa Mańkiewicz-Cudny spotkała się z Zarządem Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej, działającej przy FSNT NOT już ponad 50 lat. Pani prezes poinformowała obecnych o bieżącej działalności Zarządu Głównego, akcentując rozpoczęcie przygotowań do Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich we wrześniu 2010 r. Wraz z Zarządem Sekcji ustaliła sposób dotarcia do inżynierów Polaków zamieszkałych na Ukrainie i włączenia ich w prace zjazdowe.
Zarząd Sekcji przyjął sprawozdanie za 2009 r. i plan pracy na 2010 r. Postanowił zorganizować kolejne seminarium i XII zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej w maju 2010 r. w Lądku-Zdroju. W związku z tym zjazdem rektor Politechniki Kijowskiej nadał grupie aktywnych członków Sekcji uczelniane dyplomy. Zarząd Sekcji postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT z prośbą o odznaczenie odznakami honorowymi kolejnych profesorów tej największej na Ukrainie uczelni, zasłużonej dla tworzenia polskiej kadry technicznej w historii XX wieku.

W Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej odbyły się 31 sierpnia 2009 r. uroczystości rozpoczęcia roku nauki. Na Placu Wiedzy zebrali się studenci pierwszego roku, by uczestniczyć w spotkaniu z udziałem rektora Mychajła Zhurowskiego oraz przedstawicieli władz Ukrainy i Kijowa. Widowisko słowno-muzyczne rozpoczęła parada werblistek. Na maszt powędrowała flaga państwowa. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi wybitnych naukowców uczelni. Przemówili do studentów rektor i goście uroczystości, w tym polski absolwent sprzed 50 lat. Na plac weszli przodownicy nauki i sportu z uczniami podopiecznej szkoły podstawowej. Pojawili się zagraniczni studenci w strojach ludowych, z flagami narodowymi. Zespoły artystyczne politechniki pokazały barwne występy taneczne. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się napis „KPI” ułożony z baloników. Na plac samochodem wjechali miss i mister uczelni, po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi kwiaty. Uroczystość na Placu Wiedzy poprzedziło odsłonięcie pomnika ukraińskiej poetki Ołeny Teligi naprzeciw wydziału elektroniki. Na spotkaniach kierownictwa politechniki z gośćmi przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wręczył złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej. Nagrodzeni zostali: Leonid Saczkow – były profesor Politechniki Kijowskiej, obecnie przewodniczący Komitetu Republikańskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Nauki oraz Gennadij Warłamow – prorektor Politechniki Kijowskiej. Delegację Sekcji stanowili: Janusz Fuksa, Andrzej Mnich i Krystyna Mnich.
Janusz Fuksa
Wkrótce - reportaż fotograficzny.

Seminarium WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ w Brennej, 22 – 24 maja 2009 r.

   Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w pensjonacie MALWA w Brennej w Beskidzie Śląskim w dniach 22 – 24 maja 2009 r. Wykład o działalności Politechniki Kijowskiej, która ukończyła 110 lat, wygłosiła prof. Ołena Wołodymyriwna Romanowska – zastępca dziekana wydziału socjologii, która przybyła do Polski specjalnie, by spotkać się z absolwentami uczelni. Szczegółowo przedstawiła pracę uczelni i naukę jej studentów, którzy po ukończeniu studiów otrzymują stopień bakalarza (licencjata), specjalisty lub magistra. Podkreśliła, że ostatnio liczni studenci prócz studiów technicznych wybierają dodatkowo przygotowanie ekonomiczne, prawnicze lub filologiczne, co może im pomóc w przyszłej pracy. Znaczna większość studiuje na koszt państwa, niektórzy płacą za naukę, np. cudzoziemcy. Studentów z Polski w uczelni wciąż nie ma. Nawiązane w ub.r. bliskie stosunki z kilkoma polskimi uczelniami rokują nadzieję na to, że Polacy ponownie zjawią się w Politechnice Kijowskiej w studenckich grupach wymiennych lub jako stażyści.
Informacje o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wygłosili Janusz Fuksa i Paweł Wiechecki. Wynikało z nich, że od 2000 r. na Ukrainie trwał nieprzerwany wzrost gospodarczy, mierzony produktem krajowym brutto i sprzedaną produkcją przemysłową. Kryzys zahamował ten proces w drugiej połowie 2008 r. W związku z tym PKB w 2008 r. powiększył się o 2,1%, a produkcja przemysłowa obniżyła się o 3,1%. Spadek produkcji negatywnie wpłynął na handel między Ukrainą i Polską, co ujawniło się w statystyce w czwartym kwartale ub. r. Rok 2008 Ukraina zakończyła jednak ogromnym 39-procentowym przyrostem eksportu do Polski i 17% przyrostem importu z naszego kraju. Na pokaźny przyrost eksportu wpływ miała m.in. dewaluacja ukraińskiej grzywny. Polska stała się trzecim ukraińskim partnerem w handlu.
   Przewodniczący przedstawił informację o działalności Sekcji w ciągu roku. Omówił ubiegłoroczne majowe seminarium o współpracy polsko-ukraińskiej w Radomiu. Poinformował o pobycie delegacji Sekcji na uroczystości inauguracji roku nauki w Politechnice Kijowskiej w 110-lecie uczelni.
   Przewodniczący ogłosił, że w roku bieżącym Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wyróżnił złotymi odznakami honorowymi: Leonida Semenowycza Saczkowa – przewodniczącego Republikańskiego Komitetu Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Nauki w Kijowie i Gennadija Borysowycza Warłamowa – prorektora Politechniki Kijowskiej. Odznaki zostaną wręczone w Kijowie.
   Uczestnicy otrzymali dwudziestą broszurę z cyklu Wspomnienia z Kijowa, zawierającą biografię wybitnego konstruktora samolotów i śmigłowców, studenta Politechniki Kijowskiej Igora Sikorskiego, napisaną przez rektora uczelni prof. Mychajła Zacharowycza Zgurowskiego.

Broszura ta jest dostępna w formie pliku PDF w naszej witrynie -->     sikorski.pdf
Inne wydawnictwa Sekcji są dostępne na stronie "Wspomnień z Kijowa".

W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali podczas kolacji, która zaczęła się na łące przy rzeczce, a zakończyła podczas deszczu w pensjonacie.
W sobotę uczestnicy odwiedzili muzealne agrogospodarstwo, w którym obejrzeli sprzęt wiejski sprzed stu lat,
wzięli udział w pracach domowych i zjedli przygotowane przez siebie produkty. Sobotnia uroczysta kolacja, do której zaprosił główny organizator Paweł Wiechecki, odbyła się w atmosferze przyjaźni między polskimi wychowankami i ich macierzystą ukraińską uczelnią.
W niedzielę liczni uczestnicy odwiedzili muzeum pisarza śląskiego Gustawa Morcinka w Skoczowie.
              Janusz Fuksa

Fotoreportaż z seminarium SWPK w Brennej - maj '2009

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Brenna '2009

List przewodniczącego Sekcji do członków Sekcji

W liście przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej znajdziecie posumowanie roku 2008
i opis przedsięwzięć Sekcji w roku 2009.
List ten dostępny jest również tutaj (format PDF) -->         List02_01_09.pdf

Jak co roku, zgłoszenia na seminarium można dokonać wypełniająć formularz.

Fotoreportaż z rozpoczęcia roku akademickiego 2008/2009 i uroczystości 110-lecia Politechniki Kijowskiej - 29 sierpnia '2008

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

kpi'110'

W Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej odbyły się 29 sierpnia 2008 r. uroczystości rozpoczęcia roku nauki w 110 rocznicę powstania uczelni. Na Placu Wiedzy zebrali się studenci pierwszego roku, by uczestniczyć w spotkaniu z udziałem rektora oraz przedstawicieli władz Ukrainy i Kijowa. Po wysłuchaniu wystąpień oficjalnych, w tym rektora i przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej, obiejrzeli barwne widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu zespołów artystycznych politechniki. Paradę werblistek i orkiestry wojskowej oraz pokaz taneczny zakończyło podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego i zapalenie znicza pod „Gaudeamus igitur” odśpiewane przez chór uczelniany. W niebo poszybował napis „KPI” ułożony z baloników. Studenci złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi wybitnych naukowców uczelni. Miss i mister politechniki wręczyli rektorowi na trybunie kwiaty. Poprzedniego dnia podczas uroczystego spotkania kilkuset wykładowców i współpracowników tej największej uczelni ukraińskiej, liczącej 42 tysiące studentów, w sali uczelnianego Centrum Kultury, z udziałem rektora i przedstawicieli władz, głos zabrał przewodniczący SWPK Janusz Fuksa, podkreślając zasługi uczelni w kształceniu Polaków od początku istnienia uczelni. Na spotkaniu rady naukowej z gośćmi wręczył on medale Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przyjaźni profesorom. Otrzymali je: Michaił Zgurowski – akademik, rektor uczelni, Siergiej Sidorenko – prorektor, Borys Cyganok – kierownik pionu współpracy międzynarodowej. Wręczył następnie złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej zasłużonym wykładowcom. Nagrodzeni zostali: Nikołaj Pieczenik – profesor, prorektor i Wiktor Morozow – starszy wykładowca elektroniki.
Janusz Fuksa

Fotoreportaż z seminarium SWPK w Radomiu - maj '2008

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Radom '2008

Seminarium WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ w Radomiu, 23 - 25 maja 2008 r

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą" zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej odbyło się w hotelu GROMADA w Radomiu.
Wykład o działalności i osiągnięciach Politechniki Kijowskiej, kończącej właśnie 110 lat, wygłosiła przybyła z Kijowa, Helena Anatoljewna Podlesnaja - zastępca dziekana wydziału zarządzania i marketingu. Prelegentka szczegółowo przedstawiła różne aspekty pracy kadry dydaktycznej i nauki studentów. Poinformowała, że życie 41 tysięcy studentów i 4 tysięcy pracowników największej ukraińskiej uczelni skupia się w 31 budynkach wydziałowych i 24 domach studenckich. Wielu ze studentów prócz studiów technicznych kończy na miejscu także drugie studia: ekonomiczne, prawnicze lub językowe. Aż 98 proc. studentów uczy się w trybie zamówienia państwowego za pieniądze ze skarbu państwa, reszta – płaci za studia, np. cudzoziemcy. Uczelnia kształci licencjatów – 4 lata studiów, specjalistów – 5,5 roku i magistrów - 6 lat.
O gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej referaty wygłosili Janusz Fuksa i Henryk Bukalski.
Wynikało z nich, że od 2000 r. na Ukrainie trwa nieprzerwany wzrost gospodarczy, mierzony produktem krajowym brutto (w 2007 r. przyrost 7,3 %) i sprzedaną produkcją przemysłową (w ub. r. przyrost 10,2 %). Powiększa się też przeciętna płaca (wynosi dziś 1618 hrywien), ale wysoka jest wciąż inflacja (ceny artykułów konsumpcyjnych w 2007 r. wzrosły o 16,6 %). Polska jest ważnym partnerem gospodarczym Ukrainy: piątym w ukraińskim eksporcie i czwartym w imporcie. Nasze obroty handlowe wciąż rosną, wysokie są zwłaszcza w polskim eksporcie. Dzięki dwom wielkim ukraińskim inwestycjom w Polsce (przejęcie Huty Częstochowa przez Industrialny Związek Donbasu i Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie przez AWTOZAZ Zaporoże) ukraińskie inwestycje w Polsce przeważyły wartość polskich inwestycji na Ukrainie. Przewodniczący przedstawił informację o działalności Sekcji w ciągu roku.
Omówił ubiegłoroczne majowe seminarium o współpracy polsko-ukraińskiej w Łodzi.
Przewodniczący odkreślił wagę sierpniowo-wrześniowego autobusowego wyjazdu grupy 33 absolwentów KPI z rodzinami do Kijowa na uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki i przedstawił relację z tego wyjazdu.
Następnie przewodniczący złożył relację z uroczystego spotkania absolwentów, zwołanego z okazji okrągłej rocznicy reaktywowania Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Naczelnej Organizacji Technicznej. Spotkanie odbyło się 22 września 2007 r., równo w 50 lat od reaktywowania Sekcji. W spotkaniu wzięli udział: sekretarz generalny FSNT NOT Kazimierz Wawrzyniak i prof. Oleg Anatoljewicz Gawrisz - dziekan wydziału zarządzania i marketingu KPI.
Na seminarium SWPK w Radomiu medal Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przyjaźni polsko-ukraińskiej otrzymał Andrzej Mnich. Przewodniczący poinformował, że takie medale ZG STPU przyznał jeszcze Józefowi Węgrzynowi i Andrzejowi Sarzyńskiemu. Obecni na seminarium otrzymali dziewiętnasty już tomik z cyklu Wspomnienia z Kijowa, pt. Rosyjskie zapiski, zawierający 19 artykułów o Rosji. W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali podczas kolacji przy grillu obok hotelu w parku nad stawem. Obejrzeli film o Kijowie. W sobotę podczas wycieczki autokarowej uczestnicy zwiedzali Radom i radomskie muzeum budownictwa wiejskiego. Sobotni wieczór upłynął na tradycyjnej uroczystej kolacji. W niedzielę niektórzy uczestnicy odwiedzili muzea w Orońsku i Szydłowcu.

List przewodniczącego Sekcji do członków Sekcji

W liście przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej znajdziecie posumowanie roku 2007
i opis przedsięwzięć Sekcji w roku 2008.
List ten dostępny jest również tutaj (format PDF) -->         list08_02_02.pdf

Jak co roku, zgłoszenia na seminarium można dokonać wypełniająć formularz.

Spotkanie w 50 rocznicę reaktywacji Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej

22 września 2007 roku w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie członków Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej z okazji 50-lecia reaktywacji działalności Sekcji. Uczestniczyło 29 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas: Kazimierz Wawrzyniak, sekretarz generalny FSNT NOT oraz Ewa Łukasik z Działu Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego. Z Politechniki Kijowskiej przybył profesor Oleg Anatoljewicz Gawrysz, dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu. Referat okolicznościowy wygłosił Janusz Fuksa. Przedstawił dzieje Sekcji od dnia 22 września 1957 r., kiedy to w Domu Technika w Warszawie zebrali się przedwojenni absolwenci KPI i, obradując pod honorowym przewodnictwem światowej sławy fizykochemika prof. Wojciecha Świętosławskiego, reaktywowali istniejące od 1922 r. Koło Wychowanków Politechniki Kijowskiej pod nową nazwą. Przewodniczący omówił dzieje majowych seminariów i sierpniowych wyjazdów delegacji SWPK do Kijowa. Stwierdził, że wobec zaprzestania kierowania stypendystów do KPI, nadzieję na napływ nowych członków do Sekcji stwarzają jedynie umowy o współpracy między NTUU KPI i polskimi politechnikami. Sekretarz generalny FSNT NOT Kazimierz Wawrzyniak stwierdził, że z Sekcją współpracuje od czasów, gdy przewodniczącym był Stanisław Grzymałowski. Ciepło odniósł się do działalności Sekcji. Przekazał obecnym życzenia z okazji jubileuszu, wręczył przewodniczącemu dyplom okolicznościowy i wydaną przez NOT książkę Melchiora Wańkowicza "Sztafeta - książka o polskim pochodzie gospodarczym". Prof. Oleg Gawrysz przedstawił dzień dzisiejszy Politechniki Kijowskiej. Przekazał pozdrowienia i życzenia jubileuszowe od kierownictwa uczelni. Podarował Sekcji obraz przedstawiający zabudowania KPI sprzed stu laty. Wręczył dyplom od władz uczelni. Przewodniczącemu wręczył odznakę "Zasłużony dla oświaty Ukrainy", nadaną przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Zebrani przyjęli sprawozdanie z pracy Sekcji w 2007 r. i plan pracy na 2008 r. Przewodniczący podziękował uczestnikom niedawnego autokarowego wyjazdu wychowanków KPI z rodzinami do Kijowa (28.08.-2.09.2007 r.) i zachęcał przybyłych do udziału w przyszłorocznym majowyym seminarium Sekcji. Zaproponował, by wystąpić do ZG FSNT NOT o wyróżnienie złotymi odznakami honorowymi NOT kolejnych zasłużonych pracowników naukowych KPI. Uzasadnienia odczytał prof. Oleg Gawrysz. Na zakończenie części oficjalnej przewodniczący podziękował sekretarzowi generalnemu FSNT NOT za stworzenie możliwości spotkania się członków Sekcji w Domu Technika NOT, a pani Ewie Łukasik za przygotowanie spotkania.

Fotoreportaż Eugeniusza Turyka ze spotkania w 50 rocznicę reaktywacji Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT. Warszawa 22 września 2007

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Kiev 08/09'2007

Nasza klasa

nasza-klasa

Najpopularniejszy polski serwis szkolnych znajomości zawiera rozdział - uczelnie zagraniczne.
Zainteresowanych prosimy o rejestrację na "Politechnice Kijowskiej", a nie na "Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy".
Obiecano nam połączenie obydwu pozycji, ale prawodpodobnie nastapi to nie wcześniej niż w 2008 roku.

Fotoreportaże z wycieczki Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT do Politechniki Kijowskiej na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego. w dniach 28.08.2007 – 02.09.2007

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Kiev 08/09'2007

Spotkanie w 50 rocznicę reaktywacji Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT

We wrześniu bieżącego roku przypada pięćdziesiąta rocznica powstania Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Bowiem przedwojenni absolwenci KPI zebrali się w Domu Technika w Warszawie pod honorowym przewodnictwem światowej sławy fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego w dniu 22 września 1957 r. i reaktywowali przedwojenne Koło Wychowanków Politechniki Kijowskiej (istniejące od 1922 r.) pod nowa nazwa. Był to drugi zjazd wychowanków KPI. Przed wojna Koło działało przy Stowarzyszeniu Techników pod przewodnictwem Antoniego Romanowskiego, po wojnie Sekcja stała się jedna z organizacji skupionych w Naczelnej Organizacji Technicznej, a przewodniczył jej Stanisław Grzymałowski. Tak wiec nasza Sekcja już pół wieku, uczestnicząc w życiu wielkiej rodziny NOTowskiej, realizuje swoje zadania, ukierunkowane głównie na umacnianie bliskich związków absolwentów z macierzysta uczelnia, z Kijowem. Absolwenci w swoich zakładach starają się rozszerzać kontakty z ukraińskimi przedsiębiorstwami i uczelniami, co dobrze służy współpracy naszych państw. Dla uczczenia 50-lecia działania Sekcji w NOT organizujemy rozszerzone posiedzenie Zarządu SWPK i uroczyste spotkanie członków Sekcji w Domu Technika FSNT NOT w Warszawie, dnia 22 września 2007 r. (sobota). Początek – o godz. 12.00. Potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy przesyłać na adres elektroniczny Sekcji (swpk@onet.poczta.pl) lub telefonicznie do Działu Współpracy z Zagranica i Doskonalenia Zawodowego Zarządu Głównego FSNT NOT (tel. 0-22-8265829, fax 8272949).

Wycieczka Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT do Politechniki Kijowskiej na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego.

Wycieczka Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT do Politechniki Kijowskiej na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego. W dniach 28.08.2007 – 02.09.2007 odbyła się z dawna planowana wycieczka większej grupy członków Sekcji do Kijowa, połączona ze spotkaniami w macierzystej uczelni i udziałem w uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego.
Plan wycieczki, ze względu na trudy podróży i napięte plany władz uczelni uległ nieznacznej modyfikacji w stosunku do wcześniejszych planów.
Nie udało nam się zwiedzić Lwowa, zaliczyliśmy jedynie krótki spacer po wieczornym Lwowie na trasie Opera – pomnik Mickiewicza – Katedra – Rynek. Wieczorem dotarliśmy do hotelu w Żółkwi, gdzie zmęczeni położyliśmy się spać.
Rankiem, w środę 29 sierpnia wyruszyliśmy w dalszą drogę. Do hotelu „Prolisok” dotarliśmy wieczorem, ale po spożyciu kolacji wyruszyliśmy gremialnie do centrum Kijowa, korzystając z dobrodziejstw kijowskiego metra.
W czwartek, 30 sierpnia wyruszyliśmy do KPI, gdzie zostaliśmy przywitani przez przedstawicieli uczelni i zwiedziliśmy muzeum KPI. Ze względu na napięte plany nie doszło do skutku wcześniej planowane spotkanie z władzami uczelni, ale w przelocie spotkaliśmy w muzeum rektora KPI prof. Michajło Zhurowskogo i prorektora Jurija Jakimienkę. Część z nas rozeszła się na swoje macierzyste wydziały i katedry.
Po obiedzie w stołówce uczelnianej, w drugiej połowie dnia realizowaliśmy plany indywidualne.
W piątek, ostatniego sierpniowego dnia, znów wróciliśmy do KPI, gdzie wizytę zaczęliśmy od katedr i wydziałów, tym razem w oficjalnej asyście, by wrócić do muzeum KPI na oficjalne spotkanie z władzami uczelni. Obecni byli: prorektor prof. Sierhij Sydorenko, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Borys Cyganok, pani prof. Anna Własiuk, redaktor naczelny gazety „Kyjivs’kyj Politechnik” - Władimir Jankowyj i wielu innych przedstawicieli Politechniki.
Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze i głos zabierali nie tylko przedstawiciele władz uczelni i Zarządu Sekcji, ale i poszczególni zgromadzeni wychowankowie KPI. Podczas spotkania miała miejsce jeszcze jedna przyjemna uroczystość. Staraniem Sekcji złotymi odznakami honorowymi FSNT NOT zostali wyróżnieni zasłużeni pracownicy naukowi z wydziału elektroniki: prof. Władimir Moskaliuk i doc. Wiktor Zubczuk.
Po obiedzie szybko zwiedziliśmy Pałacu Kultury KPI przy placu Wiedzy, by zaraz potem uczestniczyć w uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Pogoda jak zwykle dopisała. Wieść niesie, że od dziesiątek lat dzień ten był zawsze pogodny i nigdy deszcze nie pokrzyżował planów. Na Placu Wiedzy zgromadzili się licznie studenci pierwszego roku, ich rodziny, władze uczelni, nauczyciele akademiccy, wybitni studenci starszych roczników, przedstawiciele ukraińskiego rządu. Prezydenta Ukrainy i władz miejskich. Była i nasza grupa, która została wyróżniona przez prowadzącego uroczystość i gorąco przywitana przez zgromadzonych. Przemawiał rektor KPI, przemawiali inni zaproszeni goście. Pośród przemawiających był przewodniczący SWPK, Janusz Fuksa, którego wystąpienie było wysłuchane ze szczególnym zaciekawieniem przez nowych studentów i było zostało gromkimi oklaskami. Zwyczajowo, po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną. Drugą połowę dnia spędziliśmy realizując własne plany.
W sobotę, 1 września, zgodnie z planem zwiedzaliśmy Kijów, poczyniwszy uprzednio zakupy na bazarze przy dworcu głównym, zwiedziliśmy Peczerską Ławrę i górne miasto z Soborem Sofijskim, Soborem Michajłowskim i Cerkwią Andrejewską.
Po obiadokolacji w hotelu "Prolisok" wyruszyliśmy w drogę powrotną. Bez dodatkowych niespodzianek, zgodnie z planem, nasz autobus przerzedzał się poczynając od Krakowa. poprzez Katowice i Opole, aby późnym popołudniem w niedzielę, 2 września, skończyć podróż we Wrocławiu.
Pełni wrażeń, choć zmęczeni wszystkim, którzy z nami nie pojechali mówimy – żałujcie!

Fotoreportaż z seminarium SWPK w Łodzi - maj '2007

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Lodz '2007

Seminarium WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ w Łodzi, 25 – 27 maja 2007 r.

Kolejne seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w obiektach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na obrzeżu miasta. Referat o gospodarce Ukrainy i współpracy polsko-ukraińskiej przedstawił Janusz Fuksa, uzupełniając słowa wyborem danych statystycznych. Polska jest piątym odbiorcą ukraińskiego eksportu i czwartym krajem wśród dostawców Ukrainy. Nadal rosną obroty towarowe Polski z Ukrainą, choć dziś już wolniej niż przed trzema laty. Absolwenci KPI uczestniczą, bądź nawet organizują powiązania gospodarcze polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, o czym dyskutowano po referacie. Przewodniczący przedstawił informację o działalności Sekcji w ciągu roku. Omówił ubiegłoroczne majowe seminarium o współpracy polsko-ukraińskiej i zjazd wychowanków KPI w Kudowie Zdroju. Poinformował o wyjeździe w sierpniu delegacji Sekcji do Kijowa na inaugurację nowego roku nauki w KPI. Podkreślił, że ostatnio działalność Zarządu skupiała się wokół przygotowania obecnego majowego seminarium w Łodzi i sierpniowego autokarowego wyjazdu grupy absolwentów z rodzinami do Kijowa. Wyjazd zbiega się z 50. rocznicą wznowienia działalności naszej organizacji absolwenckiej po wojnie, czemu Zarząd Sekcji da wyraz oddzielnie, we wrześniu br. Przewodniczący ogłosił, że w br. Zarząd Główny FSNT NOT przyznał, na wniosek Sekcji, złote odznaki honorowe NOT dwóm wybitnym pracownikom politechniki. Otrzymają je w Kijowie: prof. Władimir Aleksandrowicz Moskaluk i doc. Wiktor Iwanowicz Zubczuk. Obecni otrzymali dwa nowe wydawnictwa Sekcji z cyklu Wspomnienia z Kijowa, przygotowane przez Janusza Fuksę: zbiór 17 artykułów o Ukrainie pt. Ukraińskie zapiski (tomik XVII) i Słownik biograficzny wychowanków Politechniki Kijowskiej (tomik XVIII). W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali przy ognisku w parku nad stawem obok hotelu, który ich gościł. Obejrzeli wideofilm o Krymie. W sobotę podczas wycieczki autokarowej uczestnicy zapoznali się z rewitalizowanymi łódzkimi obiektami poprzemysłowymi. Uroczysta kolacja, do której zaprosił główny organizator Tadeusz Miksa, odbyła się w atmosferze przyjaźni między polskimi wychowankami i ich macierzystą ukraińską uczelnią. W niedzielę uczestnicy pojechali do Rogowa, by zwiedzić park dendrologiczny, a niektórzy odwiedzili w tym czasie odrestaurowaną łódzką palmiarnię.
Janusz Fuksa

Zgłoszenia na przedsięwzięcia Sekcji w 2007 roku - nowa porcja informacji

Dokładne i aktualne informacje dotyczące obydwu imprez Sekcji rozesłaliśmy do zainteresowanych oraz "potencjalnie zainteresowanych". Ponieważ informacje te zawierają pewne informacje o charakterze poufnym (numery kont), nie będziemy ich umieszczać na stronie internetowej. Pragnący otrzymać te informacje proszeni są o zasygnalizowanie tego faktu na nasz adres pocztowy. W dalszym ciągu będziemy uzupełniać informacje dla uczestników obydwu imprez, radzimy zatem zaglądać na niniejszą stronę. Dzisiaj dołożyłem mapkę z zaznaczonym przystankiem autobusu do Kijowa, co będzie przydatne dla wyjeżdżających z Wrocławia.

W liście przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej znajdziecie nowe szczegóły na temat przedsięwzięć Sekcji w roku 2007.
List ten dostępny jest również tutaj (format PDF) -->         list07_03_26.pdf

Ponadto dostępne są następujące materiały informacyjne :

     Program seminarium     program
     Folder Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Łodzi     csk
     Mapa dojazdu do CSK csk_dojazd



     Program wyjazdu do Kijowa     program
     Mapka Wrocławia - przystanek startowy start
     Folder Hotelu Prolisok w Kijowie prolisok_1
     Folder Hotelu Prolisok w Kijowie prolisok_2
     Mapa dojazdu do hotelu Prolisok prolisok_mapka

Zgłoszenia na przedsięwzięcia Sekcji w 2007 roku

Zgodnie z informacjami zawartymi w liście Przewodniczącego Sekcji prosimy zainteresowanych o zgłoszenia udziału w majowym seminarium Sekcji oraz w wyjeździe do Kijowa na przełomie sierpnia i września. Zgłoszenia możecie wysyłać pocztą elektroniczną lub poprzez WWW: seminarium - spotkanie absolwentów seminarium wyjazd do Kijowa wyjazd W przypadku skorzystania z formularzy na naszych stronach każdorazowo wyślemy potwierdzenie otrzymania danych z formularza. Jeśli takie potwierdzenie nie nadejdzie prosimy wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną lun na adres Sekcji (patrz strona główna)

List przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej z 2 stycznia 2007.

Coroczny list Przewodniczącego Sekcji z podsumowaniem rocznej działalności i planami na 2007 rok został rozesłany do członków Sekcji.
List ten dostępny jest również tutaj (format PDF) -->         list02_01_07.pdf

Planowane przedsięwzięcia Sekcji na 2007 rok.

W 2007 roku planowane jest szereg przedsięwzięć, w szczególności 2 imprezy grupowe.
1. Coroczne majowe seminarium odbędzie się w okolicach Łodzi. Wzorem lat ubiegłych rozpocznie się w piątkowe popołudnie i skończy się w niedzielę. Dokładne terminy, lokalizacja, plan i ceny zostaną przedstawione na początku roku 2007 w liście przewodniczącego Sekcji.
2. Zarząd Sekcji planuje ponadto organizację grupowego wyjazdu do KPI w końcu sierpnia 2007, w planie którego będzie udział Sekcji w uroczytości rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Ponieważ może to wymagać dostosowania planów urlopowych, zainteresowanych wyjazdem prosimy o zapoznanie się z projektem wycieczki. Projekt został rozesłany do członków Sekcji, dodatkowo przesłano link do dokumentu umieszczonego w naszych zasobach.
Osoby, które nie otrzymały tego dokumentu mogą zwracać nasz adres adres mailowy

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2006/2007 w KPI

Jak co roku, przedstawiciele Sekcji uczestniczyli w uroczystościach rozpoczęcia roku akademickiego. Delegację Sekcji na uroczystosci sierpniowe w KPI stanowili: Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski i Tadeusz Miksa. Przewodniczacy Sekcji przemawiał na uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki w dniu 30.08.2006 r. Tadeusz Miksa otrzymał w KPI z rak rektora Michaiła Zgurowskiego dyplom mera Kijowa. Z delegacją spotykali sie: Michaił Zacharowicz Zgurowski - rektor NTUU KPI i Boris Archipowicz Cyganok - kierownik działu współpracy z zagranica. Dzięki uprzejmości redakcji "Kyjis'koho Politechnika" możemy przedstawić fotoreportaż z tych uroczystości.
Zapraszamy! Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

                          Inauguracja roku 2006/7 w KPI

Słownikiem biograficznym wychowanków Politechniki Kijowskiej

Informujemy o rozpoczęciu prac nad „Słownikiem biograficznym wychowanków Politechniki Kijowskiej”, który będzie zawierał zarówno wybrane biogramy absolwentów z pierwszych lat istnienia KPI, jak i biogramy współczesnych absolwentów. Prosimy każdego absolwenta o przekazanie na adres Sekcji do końca 2006 r. swojego biogramu, opracowanego według załączonego wzorca. Jako wzory mogą też posłużyć inne biogramy zamieszczone w witrynie SWPK lub zawarte w dostarczonych broszurach „Wspomnienia z Kijowa” ( np. Stanisław Grzymałowski, Władysław Horodecki). „ Udostępnienie Zarządowi biogramu będzie traktowane jako wyrażenie zgody na zamieszczenie go w przygotowywanym zbiorze.
Zarząd SWPK
     tu znajdziesz wzór biogramu     Biogram.pdf

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą. XI zjazd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

    W dniach 19 - 21 maja 2006 r Kudowie Zdroju odbyło się kolejne seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Rektorat Politechniki Kijowskiej (KPI) reprezentowała prof. Anna Grigoriewna Własiuk – zastępca prorektora i dziekan Wydziału Międzynarodowego. W swoim wykładzie opowiedziała o działalności naukowej i dydaktycznej uczelni, skupiając się przede wszystkim na studiach 1600 studentów zagranicznych (są głównie z krajów arabskich i z Dalekiego Wschodu). Wśród tych studentów nie ma, niestety, obywateli polskich (ostatni polscy stypendyści ukończyli Politechnikę Kijowską w 1995 r.). Pani profesor wręczyła Pawłowi Wiecheckiemu dyplom mera Kijowa. Następnie długo odpowiadała na wiele szczegółowych pytań zadawanych przez absolwentów uczelni. Referat o współpracy polsko-ukraińskiej przedstawił Janusz Fuksa, który omówił przykłady takiej współpracy i jej statystyczny wyraz liczbowy. Polska jest szóstym odbiorcą ukraińskiego eksportu i czwartym eksporterem wśród dostawców Ukrainy. Nadal rosną obroty towarowe Polski z Ukrainą, choć dziś już wolniej niż przed dwoma laty. Absolwenci KPI uczestniczą, bądź nawet organizują powiązania gospodarcze polskich i ukraińskich przedsiębiorstw.
     Podczas obrad XI Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej obecni zapoznali się ze sprawozdaniem za 4 lata działalności Sekcji w postaci broszury (Wspomnienia z Kijowa – tom XVI) i wystąpienia przewodniczącego. Otrzymali też kolorowy wyciąg z kroniki Sekcji za cały okres jej działalności (tj. od 1922 r. przy Stowarzyszeniu Techników Polskich i od 1957 r. przy Naczelnej Organizacji Technicznej) w cyklu Wspomnienia z Kijowa (t. XV), a także polsko-rosyjski słownik trudnych wyrazów Józefa Węgrzyna (t. XIV). Przedstawicielka rektoratu i przewodniczący Sekcji wręczyli najaktywniejszym członkom dyplomy podpisane przez rektora KPI. Przewodniczący ogłosił, że w br. Zarząd Główny FSNT NOT przyznał, na wniosek Sekcji, złote odznaki honorowe NOT dwóm wybitnym pracownikom poli-techniki. Otrzymają je w Kijowie: Wasilij Gierasimowicz Drygajło – dyrektor biblioteki KPI i Jewgienij Konstantinowicz Czerniawski – emerytowany kierownik laboratorium, kombatant, który wyzwalał Polskę. Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej, przedstawionym przez Eugeniusza Laskowskiego i po dyskusji obecni podjęli uchwałę i wybrali nowy zarząd Sekcji. Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, I zastępcą – Paweł Wiechecki i zastępcami Aleksander Skrzynecki i Sylwester Lewicki.
      W piątek wieczorem absolwenci długo siedzieli i rozmawiali przy grillu w ogródku obok hotelu Villa ANTICA, który ich gościł. W sobotę podczas wycieczki autokarowej uczestnicy odwiedzili Błędne Skały, zwiedzili bazylikę w Wambierzycach i odbyli spacer po parku zdrojowym w Dusznikach. Uroczysta kolacja, do której zaprosił główny organizator Józef Węgrzyn, odbyła się w atmosferze przyjaźni między polskimi wychowankami i ich macierzystą ukraińską uczelnią. W niedzielę uczestnicy zapoznali się z Kudową, a niektórzy pojechali do Czech, aby zwiedzić Skalne Miasto w Skałach Adrszpaskich.

UCHWAŁA XI Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej z 20 maja 2006 r.

       Wychowankowie Politechniki Kijowskiej, zebrani na XI Zjeździe, połączonym z seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, odbywającym się w Kudowie Zdroju 20 maja 2006 r., wytyczają na najbliższe lata następujące zadania dla powołanego dziś Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Ki-jowskiej przy Zarządzie FSNT NOT i dla całej społeczności absolwenckiej.
1. Członkowie Sekcji będą:
1) angażować się w działalności FSNT NOT, stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych organizacji, w których mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie dla rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej,
2) zachęcać kierownictwa swoich zakładów pracy do nawiązywania z partnerami ukraińskimi bezpośredniej współpracy kooperacyjnej bądź handlowej i pomagać w tej współpracy, korzystając ze znajomości języków naszych wschodnich sąsiadów.
2. Zarząd Sekcji będzie:
1) nadal corocznie organizował seminaria i spotkania wychowanków Politech-niki Kijowskiej,
2) wyjednywał w Rektoracie KPI zgody na pobyt w uczelni delegacji absol-wenckich w okresie wakacji,
3) prowadził współpracę z kierownictwem KPI i zabiegał o bliskie kontakty między absolwentami i ich profesorami w KPI,
4) występował o wyróżnienie zasłużonych dla Polski naukowców Politechniki Kijowskiej,
5) opiniował kandydatów na staże naukowe w KPI na prośbę zainteresowanych,
6) w kontaktach z absolwentami stosował pośrednictwo starostów grup absolwenckich,
7) udzielał pomocy potrzebującym jej koleżankom i kolegom,
8) nadal prowadził kronikę Sekcji,
9) udostępniał członkom wewnętrzne wydawnictwa Sekcji,
10)prowadził witrynę internetową Sekcji,
11) w korespondencji z członkami coraz częściej posługiwał się pocztą elektroniczną.
12) aktualizował ewidencję członków.
Zobowiązuje się Zarząd Sekcji do uwzględnienia powyższych zadań w planie pracy.
Uczestnicy XI Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej
Kudowa Zdrój, 20 maja 2006 r.

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wybrany w Kudowie Zdroju, 20 maja 2006 r.

1. Janusz Fuksa (1959) Wrocław – przewodniczący
2. Paweł Wiechecki (1982) Katowice – I zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Skrzynecki (1965) Warszawa – zastępca przewodniczą-cego
4. Sylwester Lewicki (1985) Olesno – zastępca przewodniczącego
5. Andrzej Mnich (1984) Opole – sekretarz ds. Internetu
6. Henryk Bukalski (1983) Radom – skarbnik
7. Krzysztof Kluczewski (1982) Stalowa Wola (przebywa w Kanadzie)
8. Eugeniusz Laskowski (1957) Wrocław
9. Jolanta Lewicka (1983) Olesno
10. Tadeusz Miksa (1957) Łódź
11. Andrzej Sarzyński (1982) Rybnik
12. Józef Węgrzyn (1961) Wrocław
13. Irena Wiechecka (1982) Katowice

Fotoreportaż z seminarium i zjazdu SWPK w Kudowie_Zdroju - maj '2006

Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Kudowa '2006

Fotoreportaż z seminarium SWPK - spotkania absolwentów KPI w Kościelisku - Kirach - maj '2005

Brak miejsca na koncie nie pozwalał nam na umieszczenie fotoreportażu. Umieściliśmy go zatem na nowym serwerze.
Zapraszamy!. Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Kiry '2005

Spotkanie czeskich i słowackich absolwentów KPI w Dolnich Dunajovicach 23-25 września 2005

Relacja Andrzeja Mnicha
W dniach 23-25 września w miejscowości Dolne Dunajovice, na południowych Morawach odbyło się spotkanie czeskich i słowackich absolwentów KPI. Spotkanie odbyło się w pięć lat po poprzednim, pierwszym spotkaniu, które miało miejsce bardzo blisko Dolnych Dunajovic, w Pasohlavkach. Grupa czeskich i słowackich absolwentów KPI jest nieliczna w porównaniu do naszej, mimo to była obecna więcej niż połowa absolwentów. Od naszego spotkania w Polanicy w 2002 roku, utrzymujemy kontakty z naszymi kolegami z Czech i Słowacji, i w tym roku gościliśmy naszą koleżankę ze Słowacji na naszym spotkaniu w Kościelisku (miało być więcej kolegów z Czech i Słowacji). Ponieważ odległość, dzieląca Opole od Południowych Moraw jest umiarkowana, postanowiliśmy skorzystać z zaproszenia i wraz z Krystyną wyruszyliśmy do Dolnich Dunajovic. Dodatkową zachętą był fakt, że większość Czechów i Słowaków studiowała na jednym roku razem z Krystyną. Koledzy i koleżanki z FET pewnie pamiętają naszych Czechów i Słowaków.
Cała impreza w Dolnich Dunajovicach miała miejsce w zajeździe winiarskim u państwa Mlynków. Pewnie to nazwisko coś wam mówi. Tak, tak, nie mylicie się! Ten pan Mlynek, to nikt inny, jak stryjek Halinki Mlynkowej, byłej wokalistki zespołu Brathanki, który z Czeskiego Śląska wyemigrował na Morawy. Dzień pierwszy, piątek, wyglądał podobnie jak u nas. Jego treścią było spotkanie towarzyskie, tyle, że zamiast piwka, piliśmy burczak. Burczak jest ot przefermentowany sok z winogron, żadne tam beaujolais nouveau, tylko słodki, mętny płyn, pozornie oranżada, ale można się tym nieźle upić. Burczak, jak wino, może być czerwony i biały. Taka tam tradycja, gdyż okolice Mikulova, w których się znajdowaliśmy, to tradycyjny region winiarski z wielowiekowymi tradycjami. Rozmowy przebiegały po rosyjsku, słowacki i czesku, oczywiście z przewagą tego ostatniego języka i mieszanką tych wszystkich słowiańskich języków. Musieliśmy trochę się wytężać słuch, żeby zrozumieć. Ale nie było tak tragicznie. Koledzy zaprezentowali filmy na DVD, wśród których były i takie przeniesione z taśmy 8 mm z przełomu lat 70i 80-tych z Kijowa oraz film zrealizowany w maju 2005 przez dwóch kolegów z Pragi, absolwentów FET(wydział elektroniki). Zobaczyliśmy na ekranie naszych dawnych wykładowców, choć zmienionych upływem czasu, to jednak wciąż walczących na dydaktycznej niwie.
Drugiego dnia obiad nie był przewidziany, gdyż po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie okolicy. A jest co zwiedzać! Mikulov i okolice to okręg o bogatej w wydarzenia historii, licznych dowodach kultury materialnej i przede wszystkim - okręg winiarski. Na wycieczkę zabrał nas swoją 'Skodą" Mirek Olejkov, absolwent FET z roku 1985. Zwiedziliśmy Mikulov, który jest śliczny. Leży praktycznie na samej granicy czesko-austryjackiej. Położenie było kłopotliwe, gdyż telefon komórkowy co chwila przełączał się z operatorów czeskich na operatorów austryjackich. Łączna ilość dostępnych w tym miejscu sieci komórkowych przewyższała dziesiątkę, gdyż jeszcze łapała się Słowacja.
W Mikulowie zwiedziliśmy barokowy zamek należący ongiś do rodzin Liechtensteinów i Dietrichsteinów. Ci pierwsi kiedyś przegrali go do drugich w karty. W piwnicach podziwialiśmy sprzęt winiarski, w tym olbrzymią beczkę, tak wielką, że w jej wnętrzu kiedyś umieszczoną całą orkiestrę. Tylko perkusja nie wlazła. Taką fantazję miał któryś z jaśnie panów, pragnących przypodobać się swojej wybrance serca. Potem pojechaliśmy do Lednic, perełki południowych Moraw na zwiedzanie kompleksu pałacowo-ogrodowego. Pałac jest wspaniały, ogrody jeszcze piękniejsze. Niestety, tam należałoby spędzić wiele godzin, a nasz czas był ograniczony. Gospodarze chcieli zwiedzić tylko ogrody, gdyż sam pałac zwiedzali poprzednim razem . Zdecydowaliśmy się na zaliczenie choćby jednej atrakcji i obejrzeliśmy piękną palmiarnię przyzamkową, pełną epifitów, orchidei i wspaniałych roślin tropikalnych z całego świata. Przeszliśmy jeszcze trochę po ogrodach, żałując, że nie możemy zobaczyć wszystkiego. W Lednicach mieliśmy też chwalebny zamiar zjeść obiad. Jednak piękna pogoda spędziła do tego miasteczka tłumy turystów z Czech, Austri, NIemiec i nie można było znaleźć wolnego stolika. Musieliśmy się zadowolić hamburgerami w kraju słynącym z knedlików, gulaszy, hranolek i wieprzowego rzizka. Na koniec pojechaliśmy zna zwiedzanie zamku v Valticach. Wielki barokowy zamek, też należący do Liechtensteinów, tych samych od księstwa Liechtenstein. Ten ci w karty nie był przepity i został upaństwowiony bodaj za republiki czechosłowackiej. Zamek zwiedziliśmy i o dziwo świetnie zrozumieliśmy przewodnika.
Wieczorem mieliśmy wieczór towarzyski. Jego atrakcjami były: degustacja wielu gatunków win, zwiedzanie piwnic winnych i zespół regionalny grający muzykę cymbałową. Było wspaniale.
W niedzielę po śniadaniu przyszło się pożegnać. Wyjechaliśmy zadowoleni, bogatsi o nowych przyjaciół i nowe wrażenia. Musimy przyznać, że byliśmy tam przez wszystkich przyjęcie bardzo serdecznie. Ponieważ przyszłoroczne seminarium SWPK ma mieć miejsce w nadgranicznej Kudowie, wielu z mieszkających blisko czeskich absolwentów KPI zapowiada swój udział w imprezie! Powiedzieliśmy zatem sobie - do zobaczenia, za rok w Kudowie, w maju!
Zdjęcia ze spotkania w Dolnich Dunajovicach można obejrzeć na stronie czeskich i słowackich absolwentów KPI:
http://www.kpi-cs.net/
Uwaga! Dostęp do zdjęć tylko po rejestracji i otrzymaniu hasła dostępu.

Fotoreportaż Andrzeja Mnicha ze spotkania w Dolnych Dunajowicach dostępny również na naszym koncie WWW >
Zapraszamy! Klikać na pasmo miniaturek poniżej.

Morawy '2005

Wikipedia

Wprowadziliśmy informację o Politechnice Kijowskiej do Wikipedii - wolnej encyklopediii. Zapraszamy na stronę:
Wiki       http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Techniczny_Uniwersytet_Politechnika_Kijowska
                        Zachęcamy do dalszej edycji wątku.

Wspomnienia z Kijowa

Staramy się uzupełniaćstronę z wspomnieniami z Kijowa. W tej chwili dostępne są skrócone wersje tomików 1,2,3,4,5,6,7,8,10. Wkrótce pozostałe!
Zapraszamy na stronę "Wspomnienia z Kijowa"

Seminarium i spotkanie absolwentów - Kościelisko - Kiry 2005!

Kolejne seminarium Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej "Współpraca gospodarcza z Ukrainą" i spotkanie absolwentów odbyło się w dniach 20-22 maja 2005 w Kościelisku-Kirach.
Na zaproszenie Sekcji przybył z KPI prof. Dmitrij Fiodorowicz Czerniega. Uczestnicy wysłuchali wykładu profesora o dniu dzisiejszym i plananach Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy - KPI. W dyskusji, jaka się wywiązała po wystąpieniu profesora absolwenci KPI wyrażali żal z powodu przerwania tradycji studiów obywateli polskich w KPI i podkreślali celowość podjęcia starań w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, by ponownie udostępnić studia w tej czołowej ukraińskiej uczelni dla polskiej młodzieży.
Zebrani wysłuchali informacji Janusza Fuksy o współpracy gospodarczej Ukrainy z Polską. Przewodniczący Sekcji przedstawił też informację o działalności Zarządu Sekcji za rok. Przewodniczący ogłosił, że w wyniku starań Sekcji złote odznaki honorowe NOT otrzymali: docent Wasilij Kowal – kierownik działu zagranicznej działalności ekonomicznej w oddziale współpracy międzynarodowej KPI oraz docent Władimir Jankowoj, wykładowca na fakultecie zarądzania i marketingu, redaktor naczelny gazety "Kijowski Politechnik". Członkowie Sekcji otrzymali kolejne trzy broszury z cyklu „Wspomnienia z Kijowa” :
XI – Architekt Horodecki Janusza Fuksy,
XII – Słownik skrótów Józefa Węgrzyna,
XIII – Stuletnia formuła Politechniki Kijowskiej autorstwa rektora Michaiła Zgurowskiego.
W piątek wieczorem uczestnicy długo siedzieli i rozmawiali przy ognisku nad Kościeliskim Potokiem.
W sobotę odbyli wycieczkę autokarową na Gubałówkę i zwiedzili Zakopane. Tradycyjnie wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja.
W niedzielę uczestnicy spotkania podzielili się. Niektórzy ruszyli w drogę powrotną, inni odbyli spacer Doliną Kościeliską, zwiedzając po drodze Jaskinię Mroźną, a jeszcze inni wjechali kolejką linową na Kasprowy Wierch, by stąd podziwiać piękno Tatr.

Międzynarodowa konferencja zagranicznych absolwentów KPI - Zmiana !

Uwaga ! NTUU KPI poinformował , że Międzynarodowa Konferencja Absolwentów Zagranicznych, która miała się odbyć w dniach 20 - 22 czerwca 2005 r. zostaje przeniesiona na inny termin. .
W chwili obecnej nie określono jeszcze nowego terminu konferencji.
Informacja w tej sprawie znajduje się na stronie głównej Politechniki Kijowskiej

Projekt Clusterix - dzieło życia naszego kolegi prof. Romana Wyrzykowskiego

Z serwisu informacyjnego Prezydenta RP.

15 grudnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wziął udział w uroczystości uruchomienia Krajowego Klastra Linuksowego CLUSTERIX. Krajowy Klaster Linuksowy Clusterix to system obliczeniowy wielkiej mocy będący wspólną inicjatywą 12 ośrodków naukowych, które - przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - połączyły swoje środki, aby zbudować system o największej w Polsce mocy obliczeniowej 4,5 Teraflopa. Clusterix to nowatorskie rozwiązanie bazujące na gotowych komponentach pozwalających na szybki i efektywny rozwój istniejących mocy obliczeniowych przez dokładanie standardowych elementów. System oparty jest na istniejącej infrastrukturze sieciowej „Polskiego Internetu Optycznego” PIONIER stanowiącej fundament dla różnych projektów naukowych takich jak Krajowy Klaster Linuksowy. Clusterix jest nowoczesnym narzędziem naukowym wspomagającym szeroki wachlarz badań naukowych – takich jak termodynamika, biologia, oceanografia, biochemia czy inżynieria materiałowa. Dostęp dla dużej grupy naukowców do takich narzędzi pozwala na łatwiejsze, tańsze i szybsze przeprowadzanie symulacji niż w klasycznych laboratoriach zwiększając konkurencyjność badań prowadzonych w Polsce.
Koordynatorem, szefem projektu i głównym autorem projektu jest nasz kolega - absolwent Politechniki Kijowskiej wydziału FEPSiWT z roku 1982 - prof. Roman Wyrzykowski. Roman nie tylko ukończył studia w Politechnice Kijowskiej - tam też zrobił doktorat i habilitację. Opolanin z urodzenia, od początku kariery zawodowej pracuje w Politechnice Częstochowskiej, udowadniając, że nawet mniejsze ośrodki naukowe mogą skutecznie konkurować z tymi największymi.
W tym miejscu pragniemy złożyć Romanowi serdecznie gratulacje od wszystkich polskich absolwentów Politechniki Kijowskiej i życzyć zdrowia i długich lat twórczej pracy.
Wszystkich zainteresowanych projektem Clusterix odsyłamy na stronę internetową http://www.clusterix.pcz.pl
Sam Roman Wyrzykowski uśmiechnie się do Was ze strony http://icis.pcz.czest.pl/~roman

Odznaki honorowe NOT dla pracowników KPI.

Na początku września 2004 konsul generalny RP w Kijowie Sylwester Szostak, w obecności delegacji Sekcji Wychowanków wręczył złotą odznakę honorową NOT profesorowi Wasilijowi Gierasimczukowi, dziekanowi wydziału zarządzania i marketingu KPI. Nieco później taką samą odznakę konsul wręczył akademikowi Borysowi Patonowi, prezydentowi Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Kliknij na klatkę --

1 2 3 4

Początek roku akademickiego 2004/2005 w Politechnice Kijowskiej

30 sierpnia 2004 r. kilka tysięcy studentów I roku Politechniki Kijowskiej wzięło udział w uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Uczestniczyli i przemawiali: premier Ukrainy Wiktor Janukowycz, wicepremier Dmytro Tabacznyk, minister oświaty i nauki Wiktor Kremień, prezydent Kijowa Ołeksandr Omelczenko, rektor KPI Mychajło Zgurowski i inni. Przemawiał także przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa. Po występie doboszek na maszt powędrowała flaga panstwowa i zapłonął znicz. Rektor przekazał nowym studentom symboliczne przekazanie kluczy i indeksy uczelni, chór wykonał "Gaudeamus igitur" Delegacje studentów wyruszyły złożyć wiązanki kwiatów pod pomnikami wybitnych uczonych, znajdującymi się na terenie uczelni. Przez plac przeszli w paradzie zwycięzcy olimpiad przedmiotowych i sportowych. Odbyły sie pokazy tanców i parada orkiestry wojskowej. W powietrze wzleciał olbrzymi napis '"KPI" ułożony z setek kolorowych baloników. W odkrytej limuzyna przejechali miss i mister KPI. Studenci pierwszego roku, po otrzymaniu indeksów na swoich wydziałach, wrócili na plac, by bawić się na świątecznej dyskotece. Wieczorem w uczelnianym domu kultury występowały zespoły studenckie.

Kliknij na klatkę --

1 2 3 4 5 6 7

Inna galeria zdjęć z seminarium SWPK '2004 w Puławach

Przedstawiamy okrojony fotoreportaż Witka Strzelczyka ze spotkania w Puławach.
Sekretariat posiada pełnowymiarowe kopie (>1MB) zdjęć Witka i Michajłowów. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
  

Kliknij na obrazek-->

1 2 3 5 5 6 7


8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Galeria zdjęć z seminarium SWPK '2004 w Puławach

Dzięki uprzejmości i zapobiegliwości Małgorzaty i Żiwka Michajłowów jest dostępny cyfrowy fotoreportaż z seminarium na stronie http://klub.chip.pl/jivko/swpk. Zapraszamy!

Seminarium SWPK '2004 w Puławach

        Kolejne seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą" , zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej miało miejsce w Puławach w dniach 14- 16 maja 2004. Na seminarium przybyło ponad 60 uczestników oraz delegacja Politechniki Kijowskiej (KPI): doc. Walerij Barbasz i doc. Władimir Jankowoj, redaktor naczelny "Kyjiwskoho Politechnika". Uczestnicy wysłuchali wykładów o pracy uniwersytetu technicznego, a także referatów o stanie gospodarki Ukrainy i jej współpracy z Polską. Przewodniczący przedstawił informację o działalności Sekcji w ostatnim roku. Pobyt w Puławach rozpoczął się od spaceru po zabytkowym parku pałacu Czartoryskich w Puławach. Następnie był wieczór przy ognisku, film o pięknie Krymu i nocne rozmowy w hotelowego westybulu. W sobotę, po częsci oficjanej miała miejsce wycieczka do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i do zamku w Janowcu Sobotni wieczór zwieńczyła uroczysta kolacja.

Kyjiwskyj Politechnik

W numerze 24 "Kyjiwskoho Politechnika" z 11 września 2003 zamieszczono infromację o wręczeniu złotych odznak honorowych NOT prof. Pisarence i doc. Mołczanowowi, z udziałem konsula RP p. Sylwestra Szostaka oraz naszych przedstawicieli: Janusza Fuksy i Eugeniusza Laskowskiego.
W trójjęzycznej wersji dodatku do "Kyjiwskoho Politechnika" z 4 października 2003, poświeconego sprawom międzynarodowym, zamieszczono informację o seminarium SWPK w Ełku.

Rozpoczęcie roku akademickiego '2003/2004 w KPI

Delegacja Zarządu Sekcji brała udział w rozpoczęciu nowego roku nauki w KPI. 29 sierpnia kilka tysięcy studentów I roku 22 wydziałów i 5 instytutów uczelni uczestniczyło w uroczystości.

Kliknij na klatkę --

1 2 3 4 5

Zdjęcia z Ełku 16-18 maja 2003 r.

Poniżej przestawiamy galerię zdjęć autorstwa Kazika Gubasa i Janusza Fuksy z imprezy w Szeligach k/Ełku i okolicach. Z oczywistych względów oryginały zostały zmniejszone do rozmiarów podobnych jak w poprzedniej galerii

Kliknij solidnie na obrazek-->

1 2 3 5 5


6 7 8 9 10

Zdjęcia z Polanicy - Zdroju - 17-19 maja 2002 r.

Poniżej przestawiamy klika fotek autorstwa Janusza Fuksy i Aleksieja Muratova ze spotkania w Polanicy i okolicach. Są to jedyne skany jakie były dostępne.

Kliknij na klatkę --

1 2 3 4 5

Valid HTML 4.0 Transitional                                                 Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl

[Strona główna]   [Wersja ukraińska] [Wersja rosyjska] [English version]  [SWPK]  [Formularz]  [KPI]  [Wspomnienia z  Kijowa]   [WWW]