ISO-8859-2windows-1251

  Sekcja  Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOTw Warszawie jednoczy absolwentów
  Politechniki  Kijowskiej (KPI).
  Członkami Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej są osoby zamieszkałe w Polsce, które
  ukończyły studia lub aspiranturę w Politechnice Kijowskiej. Członkami Sekcji są też obywatele polscy,
  stale zamieszkali za granicą, jeżeli ukończyli studia lub aspiranturę w Politechnice Kijowskiej. Członkami
  Sekcji mogą być też obywatele polscy, którzy studiowali w Politechnice Kijowskiej, choć jej nie
  ukończyli  lub odbywali w niej długotrwałe staże naukowe.
  Celami działalności Sekcji są:
 • włączanie członków do pracy społecznej w FSNT NOT i sfederowanych w niej stowarzyszeniach naukowo-technicznych,
 • działanie na rzecz rozwijania przyjaznych kontaktów między polskimi i ukraińskimi środowiskami naukowo-technicznymi
 • zacieśnianie kontaktów między wychowankami i ich macierzystą uczelnią w Kijowie,.
 • umacnianie więzi towarzyskich między wychowankami Politechniki Kijowskiej.

   Cele te Sekcja osiąga poprzez realizację następujących zadań:

 • udział w przedsięwzięciach FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych,
 • współdziałanie z władzami FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz innych
  towarzystw w organizowaniu konferencji, seminariów, odczytów i spotkań, które przyczyniają
  się do współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej między Polską i Ukrainą
 • utrzymywanie łączności z Politechniką Kijowską,
 • wnioskowanie w sprawie nadawania odznaczeń państwowych i organizacyjnych wybitnym
  uczonym i pracownikom Politechniki Kijowskiej,
 • organizowanie wyjazdów wychowanków do macierzystej uczelni w Kijowie
 • urządzanie spotkań wychowanków Politechniki Kijowskiej,
 • prowadzenie ewidencji i kroniki,  realizowanie wydawnictw Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej
Historia
Sekcji

Dzień
dzisiejszy

SWPK
w
liczbach

 

Powrót
do strony
głownej

powrót

                Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl

  [Strona główna]   [SWPK]  [KPI]   [Info dla członków]  [Formularz]  [Wspomnienia z  Kijowa]   [WWW]


       Historia Sekcji.


      Dzień dzisiejszy . . . . . . . . .


       SWPK w liczbach i wykresach.

 • W latach powojennych KPI ukończyło ok. 320 studentów z Polski, w tym 65 kobiet.
 • Stały kontakt z Sekcją utrzymuje około 100 osób.
 • W szczytowym okresie, w roku akademickim 1980/81 w KPI studiowało 209 studentów z Polski, nie licząc stażystów i doktorantów.
 • Najlicznejsza grupa zakończyła studia w 1984 roku -  79 osób.
 • Najliczniejsze ukończone wydziały - FET -66 osób, PSF/MPS -63 osoby,  FEPSiWT/FIiWT- 45 osób (? - brak danych z ostatnich lat).

 Szczyt skierowań do KPI przypadał na koniec dekady lat siedemdziesiątych.
W  roku akademickim 1980 / 1981 w KPI studiowało ponad 200 polskich studentów.

 

Najwięcej inżynierów wykształcił wydział elektroniki, tuż za nim uplasowała się mechanika precyzyjna. Prezentowana liczba absolwentów informatyki jest prawdopodobnie  obarczona błędem, ze względu na brak kontaktu z absolwentami z lat 90-tych.
KPI jako uczelnia techniczna nie była oblegana przez panie, szczególnie w początkowych latach.
W końcu lat siedemdziesiątych sytuacja uległa znaczącej poprawie.